TBMM Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 259
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Nisan 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-29) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Nisan 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-27) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Nisan 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-12) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Nisan 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-04-14) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  Demokrat Parti Meclis Grubu Ruznamesi 14. inikat 14 Nisan 1960 Perşembe; saat: 15 Gündem: 1- Grup Reisi seçimi. 2- Avrupa Konseyi İstişari Asamblesine aza seçimi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Şubat 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-02-11) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ON BİRİNCİ ÎNÎKAT 11 Şubat 1960 Perşembe; Saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, yerli ve yabancı mütehassısların memleket ormanlarının ihtiyacı karşılamayacak durumda olduğu hakkındaki mütalâalarının ne dereceye kadar varit bulunduğuna dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 2. Sinob Mebusu Ömer Özer'in, Ziraat mühendisleri ve teknisyenlerin sayısı ve durumları hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 3. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, 1958 - 1959 yılları Orman Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesi temsil tahsisatının sureti sarfı hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Kilis Orman İşletmelerinin kuruluş ve işleyiş tarzı ve bugünkü durumu hakkında Ziraat Veki¬linden şifahi suali. 5. Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı Naci Gökçe Lisesinin ne zaman mütaahhide ihale edileceği hakkında Nafıa ve Maarif Vekillerinden şifahi suali. 6. Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen'in, Türkiye'deki gelişmeyi içeriye ve dışarıya karşı daha geniş ölçüde tanıtma yolunda Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başvekilden şifahi suali. 7. Ağrı Mebusu Selim Yatağan’ın Ege, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde tütün piyasasının ne zaman açılacağı ve mevcut tütün stokları hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 4 Şubat 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-02-04) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ONUNCU İNİKAT 4 Şubat 1960 Perşembe;Saat : 15,00 I Yoklama II Geçen toplantı zabıt hulâsası III Sunuşlar IV Sualler Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve İmar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. Nevşehir Mebusu Münib Hayri Urgüblü'nün, Ecnebi Havayollarının fiyat indirimi karşısında Türk Havayollarının durumuna dair Münakalât Vekilinden şifahi suali. Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve on iki arkadaşının, Yapağı, Tiftik Anonim Ortaklığı ve Konya Ereğli'sinde tesis edilen Çiftlik hakkında Sanayi Vekilinden şifahi sualleri. Sinop Mebusu Ömer Özen'in, Yerli ve yabancı mütehassısların memleket ormanlarının ihtiyacı karşılamayacak durumda olduğu hakkındaki mütalâalarının ne dereceye kadar varit bulunduğuna dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. Sinop Mebusu Ömer Özen'in, Ziraat mühendisleri ve teknisyenlerin sayı ve durumları hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 4 Şubat 1960 Perşembe günü saat 15'de Grup reis vekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Suallere geçildi. Ruznamenin: 1- Birinci maddesindeki sual, takdir sahibi iki celse hazır bulunmadığından düştü. 2- İki ve üçüncü maddelerini teşkil eden suallere alakalı vekiller cevap verdiler. Takrir sahiplerinin ve bazı Mebusların konuşmalarını müteakip suallerin cevaplandırılması olduğu Riyasetçe tefhim olundu. 3- Dördüncü maddedeki sual için alakalı vekil, 15 gün mehil istedi ve tasvip olundu. 4- Beş, altı ve yedinci maddelerindeki sualler alakalı vekilin bu celsede hazır bulunmaması sebebiyle gelecek inikata talik olundu. Ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 11 Şubat 1960 Perşembe günü saat 15'te toplanılmak üzere en son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 28 Ocak 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-28) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grubu Ruznamesi DOKUZUNCU İNİKAT 28 Ocak 1960 Perşembe; Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu’nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, bir maarif vergisi ihdasının düşünülüp düşünülmediği ve talebenin imtihan durumlarına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve İmar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. 4. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, belediye fen heyetleri ile imar müdürlükleri hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali 5. Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Ecnebi Havayollarının fiyat indirimi karşısında Türk Havayollarının durumuna dair Münakalât Vekilinden şifahi suali. 6. İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, tarihî Çorlu Çifte Hamamının yıktırılması sebebi ve mesullerine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 7. Yozgat Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun, Basın Yayın ve Turizm Vekâleti teşkilât Kanununun ne zaman Meclise getirileceğine dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 8. Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve on iki arkadaşının, Yapağı, Tiftik Anonim Ortaklığı ve Konya Ereğli'sinde tesis edilen Çiftlik hakkında Sanayi Vekilinden şifahi sualleri
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 21 Ocak 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-21) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 21 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15'te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetin de toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi, celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okundu. Sinob Mebusu Ömer Özen, zabtı zabık hakkında söz alarak ikinci şifahi sualinin kendisinin salonda bulunmadığı bir zamanda okunup cevaplandığını, halbuki bunun talik olunması icabettiğini ifade etti. Reis; Ömer Özen'in suallerinin gündemin üçüncü ve dördüncü sıralarını işgal ettiğini, üçüncü sırada bulunan sualinin cevaplandırılmasını müteakip dördüncü sırada bulunan sualinin okunduğunu ve alâkalı vekil tarafından cevaplandırıldığını beyan etti. Başka söz isteyen olmadığından geçen toplantı zabıt hulâsası tasvip edildi. Reis; Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Demokrat Parti saflarına iltihak ettiğini ve halen salonda bulunduğunu tebliğ etti ve muvaffakiyetler diledi. Atıf Topaloğlu söz alarak Demokrat Partiye geçiş sebeplerini izah ve hakkında gösterilen muhabbet tezahürlerine ve samimi muameleye teşekkür etti. Suallere geçildi. Ruznamenin: 1- Birinci maddesine Hariciye Vekili cevap verdi. Sual sahibi ile Sezai Akdağ'ın konuşmasını müteakip Riyasetçe sualin cevaplandığı tefhim olundu. 2- İkinci maddesindeki Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı’nın şifahi suali, sual sahibi ikinci defa bulunmadığından, düştü. 3- 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri sual sahiplerinin bulunmaması sebebiyle gelecek inikada talik olundu. 4- Üçüncü maddesindeki şifahi sual takriri, geçen toplantıda verilen mehil gereğince, cevap hazırlandığı zaman tekrar gündeme alınmak üzere talik olundu. 5- Ruznamede görüşülecek madde kalmadığından 28 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15'te toplanılmak üzere inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Ocak 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-14) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  14 Ocak 1960 D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YEDİNCİ İNİKAT 14 Ocak 1960 Perşembe; saat : 15 I – Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Kastamonu Mebusu Münif İslamoğlu’nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bazı müesseselere dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 3. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, memleketimiz ormanlarının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığına ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5. Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, basın ataşelerinin tâyinlerinde aranılan vasıflara ve bu tâyinlerde siyasi tesirlerin bulunup bulunmadığına dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 6. Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu turistik otel ve kaplıca inşaatı durumuna dair Başvekil'den şifahi suali. 7. Kastamonu Mebusu Münif İslamoğlu’nun, Kıbrıs Reisi Cumhur Muavini'nin telgrafları ve Kıbrıs’ta iki köye verilen isimler hakkında Hariciye Vekilinden şifahi suali. 8. Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı'nın, İskenderun İşçi Sigortaları Hastanesi Başhekiminin tenzilen Antalya'ya nakli sebebi hakkında Çalışma Vekilinden şifahi suali. 9. Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trabzon havalisinde yakalanamamış ve kaçak durumda mahkûm bulunup bulunmadığı ve faili meçhul kalmış vakalar hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi suali. 10. Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 11. Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, bir maarif vergisi ihdasının düşünülüp düşünülmediği ve talebenin imtihan durumlarına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 12. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve imar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. 13. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, belediye fen heyetleri ile imar müdürlükleri hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. V - Takrirler 1. Nevşehir Mebusu Necmeddin Önder ve iki arkadaşının, Zafer gazetesi hakkındaki takrirleri. Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Purti Meclis Grupu Umumi Heyeti, 14 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te, Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Gündem dışı söz alan: 1 T.B.M.Meclisi İdare Âmiri Ekrem Anıt, mebusların otomobillerini bahçede oto - park olarak yapılan mahalle parke etmelerini ve lokantaya müsafir almamalarını rica etti. 2 - Bursa Mebusu Agâh Erozan, kimlerin nerelerde İdare Meclisi reis veya azalığı yaptığına dair şifahi sualin müzakeresinde bulunamadığını, kendisinin de Bursa Çelik Palas İdare Meclisinde âza olduğunu ve aldığı cüz'i ücreti de partiye bıraktığını beyan etti. 3 - Yozgat Mebusu Sefer Eronat, Demokrat Parti olarak umumi meselelerin müzakere edilmesini talep etti. 4 - Eskişehir Mebusu Halil Akkurt, Demokrat Parti için 10. yıl dönümünde bir kalkınma marşı hazırlanmasını istedi. 5 - Balıkesir Mebusu Mekki Sait Esen, Yeni Sabah Gazetesi sahibinin Alman Kollejine yazdığı mektup hakkında dağıtılan mektubun kim tarafından ve ne maksatla dağıtıldığını sordu ve Riyasetçe Grup tarafından bilgi edinilmek üzere tevzi edildiği bildirildi. Ruznameye geçildi. Ruznamenin: a) 1 nci ve 6 ncı maddelerindeki şifahi sualler, sual sahipleri ikinci defa bulunmadıklarından, düştü, b) 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerindeki şifahi suallere alakalı vekiller cevap verdi. Sual sahipleri ve diğer bazı mebusların konuşmalarından sonra Başvekil Adnan Menderes'in geniş ve etraflı izahatını müteakip cevaplandı. c) 7 nci maddedeki şifahi sual, sual sahibinin bu celsede hazır bulunmamasından dolayı gelecek toplantıya talik olundu. d) 9 ncu maddedeki şifahi sual, sual sahibi ile mutabık olarak, Vekilin mehil talep etmesi sebebiyle gerekli malumatın toplanmasına kadar talik olundu. Vakit gecikmiş bulunduğundan 21 Ocak 1960 Perşembe günü saat * 15 te toplanılmak üzere saat 18.20 de toplantıya son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Ocak 1960
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1960-01-07) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 7 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulasası okundu ve kabul olundu. Suallere geçildi: Ruznamenin: 1, 3, 4, 5, ve 10 ncu maddelerini teşkil eden şifahi sualler, sual sahiplerinin; 2, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddelerindeki şifahi sualler, alakalı vekillerin bu celsede hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek toplantıya talik olundu. Takrirlere geçildi: 1 - Nevşehir Mebusu Necmettin Önder'in ve iki arkadaşının, Zafer Gazetesi hakkındaki takriri, takrir sahiplerinin bu celsede hazır bulunmamalarından dolayı gelecek toplantıya talik olundu. 2 - Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve arkadaşlarının, Devlet Şurası seçimleri hakkındaki takrirlerine, Grup adına, Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar cevap verdi. Takrir sahipleri ve muhtelif mebusların konuşmalarını müteakip ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 14 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Aralık 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-17) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BEŞİNCİ İNİKAT 17 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1- Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 2- Kastamonu Mebusu Münif Islâmoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselere dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 3- Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4- Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5- Sinob Mebusu Ömer Özen'in, memleketimiz ormanlarının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığına ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 6- Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun. Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 7- Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, basın ataşelerinin tayinlerinde aranılan vasıflara ve bu tayinlerde siyasi tesirlerin bulunup bulunmadığına dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 8- Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu Briket Fabrikası inşaat durumu hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 9- Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu turistik otel ve kanlıca inşaatı durumuna dair Başvekil'den şifahi suali. 10- İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Şubat 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-02-19) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON ALTINCI İNİKAT 19 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere no gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 2. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle Kastamonu vilâyetinde bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 4. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı'nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrükte bekliyen malzemelerle bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve îskân Vekilinden şifahi suali. 5. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. 6. — istanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarı hakkında imar ve iskân Vekilinden şifahi suali. 7. — Nevşehir Mebusu Münih Hayri Ürgüblü'nün Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 8. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 9. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. Teklifler : 1. — Muğla Mebusu Zeyyad Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin Üniversite Sitesi İmline getirilmesine dair kanun teklifi. Toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu umumi Heyeti 19 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te. Grup Reis vekillerinden Denizli Mebusa Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı» Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Gündem dışı söz alan Başvekil Vekili ve Killi Müdafaa Vekili Et-hem Menderes ; Londra'da vuku bulan müessif uçak kazası ve Başvekil Adnan Menderes ile Uçakta bulunan diğer zevatın durumları hakkında izahatta bulundu . Bu mevzu hakkında Dahiliye Vekili Namık Gedik mütemmim malûmat verdi. Müessif hadise üzerinde bazı mebusların konuşmasını müteakip " müellim hadise sebebiyle Grupun üzüntülerinin ruznameye devam etmeğe müsait bulunmadığını ve inikatın talikini talep eden takrir reye konarak kabul olundu. Riyasetçe , yarından itibaren 1959 yılı bütçesinin umumi Heyette görüşülmeğe başlanacağı cihetle gelecek toplantı gününün ayrıca ilân edileceği beyan olunarak inikada son verildi. Reisvekili Katip Denizli Mebusu Muş Mebusu Baha Akşit Şefik Çağlayan Katip Kâtip İsparta Mebusu Kütahya Mebusu Kemal Demiralay S.S.Nasuhoğlu
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Şubat 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-02-12) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON BEŞİNCİ İNİKAT 12 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı sabit hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy’un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 2. — Adıyaman Mebusu Şefik San’ın, 1959 malî yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 4. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun, Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar’ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bazı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 6. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı’nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrük malzemeleri ile bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 7. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. 8. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş’ın, İstanbul’un iman hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 9. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü’nün, Devlet De-miryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, Saraçoğlu mahallesinin Üniversite sitesine iblâğına dair kanun teklifleri.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Aralık 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-10) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulasası okundu ve tasvip olundu. Başvekil Adnan Menderes, Maliye Vekili Hasan Polatkan, Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen, Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu ile Sanayi Vekili Sebati Ataman iç, dış, malî ve iktisadı mevzularla Hükumetin umumi Politikası hakkında geniş ve etraflı izahlarda bulundular. Tasvip ile karşılanan bu izahatı müteakip vakit gecikmiş bulunduğundan 17.12.1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada nihayet verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Aralık 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-12-03) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ÜÇÜNCÜ İNİKAT 3 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 2 — Kastamonu Mebusu Münif lslânıoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselere dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali, 3. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti, 3 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te, Reis Yozgat Mebusu Âtıf Benderlioğlu'nun reisliğinde açıldı ve Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetinde devam etti. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Reis tarafından Başvekil Adnan Menderes'in, Edirne seyahati sebebiyle Grupa gelecek hafta izahat verebileceği ifade olundu. Gündemin birinci maddesini teşkil eden Yozgat Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi sualine, Başvekil adına, Maliye Vekili Hasan Polatkan cevap verdi. Sual sahibi ve bir çok mebuslar bu mevzu üzerinde fikirlerini beyan ettiler. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19, 26 Kasım 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-11-19) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi BİRİNCİ İNİKAT 19 Kasım 1959 Perşembe Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulasası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, Kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 2. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 3. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 4. — Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlının, Adıyaman Elektrik Santrali hakkında İmar ve iskân Vekilinden şifahi suali. 5. — Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ve Sakarya Mebusu Hazma Osman Erkan'ın, Karasularımızda Yunan balıkçılarına avlanma müsaadesi verileceğine dair haberlerin mahiyeti ve mutasavver bir anlaşma varsa ihtiva ettiği esaslar hakkında Hariciye Vekilinden şifahi sualleri. 6. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselerine dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 7. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, 1957 seçimleri arefesinde temeli atılan Bolu Turistik Otel ve Kaplıca inşaatının durumuna dair Başvekilden şifahi suali. S. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, 1957 seçimleri arefesinde temeli atılan Bolu Briket Fabrikası inşaatına dair Sanayi Vekilinin şifahi suali. Takrir : Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dair Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 26 Kasım 1959 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'ın Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okundu ve tasvip olundu. Suallere geçildi : Ruznamenin 1,4,7 ve 8 nci maddelerini teşkil eden şifahi suallerle Konya Mebusu A.Fahri Ağaoğlu'nun takriri, sual ve takrir sahiplerinin ikinci defa bulunmamaları sebebiyle, gündemden çıkarıldı. Ruznamenin üçüncü, maddesini teşkil eden,İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın suali, sual sahibi, hastalığı sebebiyle başka bir celseye talikini talep etmiş olması ve birinci müzakeresinde bulunmamalı sebebiyle durumunun idare heyetince tezekkür edileceği tafhim edildi. Ruznamenin ikinci ve altıncı maddeleri Vekiller bu celsede hazır bulunmadıklarından gelecek inikada talik olundu. Gündemin beşinci maddesini teşkil eden , Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ile Sakarya Mebusu Haraza Osman Erkan'ın şifahi sualine Hariciye Vekili cevap verdi. Ruznamede başka madde kalmadığından 3 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-10-31) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ SEKİZİNCİ İNİKAT 31 Ekim 1959 Cumartesi, Saat : 10 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Grup Reisi seçimi IV - Meclis Reisi namzedi seçimi V - Grup Reisvekilleri seçimi VI - Meclis Reisvekilleri namzetleri seçimi VII - Grup idare Heyeti seçimi VIII - Meclis Divan kâtipleri namzetleri seçimi IX - Meclis İdare Amilleri namzetleri seçimi X - Grup Haysiyet Divanı seçimi. Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti; 31 Ekim 1959 Cumartesi günü saat 10 da, Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Grup Reisi seçimine geçildi. Başka namzet çıkmadığından, Yozgat Mebusu Atıf Benderlioğlu işarî reyle ve ittifakla Grup Reisliğine seçildi. Meclis Reisliğine İçel Mebusu Refik Koraltan, Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı ve Kırklareli Mebusu Hüsnü Yaman namzet gösteril diler. Hüsnü Yaman, Refik Koraltan lehine, namzetlikten feragat etti. Reislik Kürsüsüne Reis Âtıf Benderlioğlu geldi. Okunan tasnif heyeti mazbatasından Refik Koraltan'ın 218 ve Sıtkı Yırcalı'nın 121 rey aldıkları görülerek T.B.M.Meclisi Reis namzetliğine Refik Koraltan'ın seçildiği tefhim olundu. Grup Reisvekilliklerine Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ile Denizli Mebusu Baha Akşit namzet olarak gösterildi. Başka namzet olmadığından seçimin reyi işari İle yapılmasına karar verildi. Müteakiben ve işari reyle yapılan seçimde Mazlum Kayalar ile Baha Akşit'in ittifakla seçildikleri Riyasetçe tefhim edildi. Meclis Reisvekilliklerine namzet olarak gösterilen Bursa Mebusu Agâh Erozan, Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu ve İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu arasında yapılan seçimde; İbrahim Kirazoğlu 307, Agâh Erozan 281 ve İlhan Sipahioğlu 278 reyle Reisvekili namzeti seçildiler. Grup İdare Heyeti âzalığına Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı, Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu, Denizli Mebusu Hamdi Sancar, Gaziantep Mebusu Süleyman Kuranel, Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ, Isparta Mebusu Kemal Demiralay, Kastamonu Mebusu Hilmi Dura, Konya Mebusu Osman Bibioglu, Kütahya Mebusu Süleyman Süruri Nasuhoğlu, Sakarya Mebusu Selami Dinçer, Erzurum Mebusu Münip Özer, Yozgat Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu, İstanbul Mebusu Ali Harputlu, Çorum Mebusu Kemal Terzioğlu, İstanbul Mebusu İbrahim Sevel, Çanakkale Mebusu Nahit Ural, Siirt Mebusu Fikri Şendur namzet gösterildiler. Reyler toplanarak tasnife geçildi. Meclis Divan Katipliklerine namzet olarak gösterilen Antalya Mebusu Attila Konuk, Bolu Mebusu İhsan Gülez, Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, Kırklareli Mebusu Mehmet Ali Ceylan, Kütahya Mebusu Kemal Özer, Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu, Bursa Mebusu Hilâl Ulman arasında yapılan seçimde; Attila Konuk 250, Mehmet Ali Ceylan 250, İhsan Gülez 244, Kemal Özer 226, Abdullah Keleşoğlu 209 ve Hakkı Kurmel 209 reyle Meclis Divan Kâtiplikleri namzedi seçildiler. Meclis İdare Amirlikleri namzetliğine Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu, Sakarya Mebusu Nüzhet Akın, Samsun Mebusu Ekrem Anıt, Erzurum Mebusu Sabri Erduman ve İstanbul Mebusu Enver Kaya aday gösterildiler. Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun namzetliğini geri alması üzerine seçim diğer, adaylar arasında cereyan etti. Reyler toplandı ve tasnife başlandı. Vakit gecikmiş bulunduğundan saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi. İkinci Celse İkinci celse saat 15 te Bursa Mebusu Mazlum Kayaların Reisliğinde açıldı. Riyasetçe seçimlere devam olunacağı tefhim olunarak Meclis İdare Amirliği namzetleri için hazırlanan seçim mazbatası okundu ve Nüzhet Akın'ın 257,Reyhan Gökmenoğlu»nun 255 ve Ekrem Anıt'ın 253 rey almak suretiyle seçildikleri anlaşıldı. Grup İdare Heyeti âzalığı seçimine dair mazbata okundu ve Hilmi Dura'nın 238,Hamdi Bozbağın 213,Kemal Biberoğlu'nun 211,Hamdi Sancar'ın 200, Selâmi Dinçer'in 198,Osman Bibioğlu'nun 190,Kemal Demiralay'ın 185,Hüseyin Bayrı'nın 174,Süleyman Sururi Nasuhoğlu'nun 170 reyle nisabı doldurdukları ve geri kalan iki âzalık için ikinci tura geçildiği Riyasetçe tefhim olundu. İkinci turda Ali Harputlu'nun 187 reyle nisabı doldurduğu anlaşıldı. Diğer namzetler, bu turda en çok rey alan Şefik Çağlayan lehine namzetliklerini geri aldıklarından Şefik Çağlayan iş'ari reyle Grup İdare Heyeti âzalığına seçildi. Grup Haysiyet Divanı için Bursa Mebusu Hulusi Köymen, Yozgad Mebusu Talât Alpay, Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu,İsparta Mebusu Sait Bilgiç ve İzmir Mebusu Ekmel Kavur namzet gösterildiler. Haysiyet Divanına seçilecek aza sayısının 5 ve namzet sayısının da buna müsavi olması ve başkaca namzet de bulunmaması sebebiyle, teklif veçhile,seçim iş'ari reyle yapıldı- ve yukarıda adları geçen zevat Grup Haysiyet Divanı âzalıklarına seçildiler. Grup Haysiyet Divanı için seçilmesi iktiza eden 2 yedek âzalığa Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen ile Bolu Mebusu Mahmut Güçbilmez namzet gösterildiler ve bu zevat , teklif veçhile, iş'ari reyle Haysiyet Divanı yedek âzalığına seçildiler. Ruznamede başka Madde kalmadığından, müteakip toplantı gün ve saati ayrıca ilan edilmek üzere, inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Temmuz 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-07-16) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ YEDİNCİ İNİKAT 16 Temmuz 1959 Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III- Sunuşlar IV - Sualler : 1. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 3. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde veya buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 4. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının hangi müesseselere sermaye ile iştirak ettiği ve bu müesseselerin durumuna dair Başvekilden şifahi suali. Takrir : Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dair Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Haziran 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-06-11) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  Yozgad Mebusu Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun 9 Haziran 1959 tarihinde Grup Umumi Heyetlinin toplanmasını isteyen takriri okundu ve bu mevzuun İdare Heyetince bir karara bağlanması uygun görüldü. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından 11 Haziran 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
 • Item
  Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 4 Haziran 1959
  (Demokrat Parti Meclis Grubu, 1959-06-04) Demokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
  D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ BEŞİNCİ İNİKAT 4 Haziran 1959 Perşembe, saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - D. P. Grup idare Heyetinin 19 Haziran 1958 den 1 Haziran 1959 tarihine kadarki hesap hülâsası. V - Sualler : 1. — Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, iller Bankasında yapılan bazı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ye İskan Vekilinden şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, son sene içindeki jet uçak kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkında Milli Müdafaa Vekilinden şifahi suali. 4. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Dr. Şükrü Esen'in, kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 6. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, kurulması plânlaştırılan suni tahta fabrikalarının inşa durumuna dair Sanayi ve Ziraat Vekillerinden şifahi suali. 7. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair imar ve iskân Vekilinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.