Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 4 Haziran 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-06-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ BEŞİNCİ İNİKAT 4 Haziran 1959 Perşembe, saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - D. P. Grup idare Heyetinin 19 Haziran 1958 den 1 Haziran 1959 tarihine kadarki hesap hülâsası. V - Sualler : 1. — Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, iller Bankasında yapılan bazı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ye İskan Vekilinden şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, son sene içindeki jet uçak kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkında Milli Müdafaa Vekilinden şifahi suali. 4. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Dr. Şükrü Esen'in, kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 6. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, kurulması plânlaştırılan suni tahta fabrikalarının inşa durumuna dair Sanayi ve Ziraat Vekillerinden şifahi suali. 7. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarına dair imar ve iskân Vekilinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation