Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 21 Ocak 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-01-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti, 21 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15'te Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetin de toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi, celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okundu. Sinob Mebusu Ömer Özen, zabtı zabık hakkında söz alarak ikinci şifahi sualinin kendisinin salonda bulunmadığı bir zamanda okunup cevaplandığını, halbuki bunun talik olunması icabettiğini ifade etti. Reis; Ömer Özen'in suallerinin gündemin üçüncü ve dördüncü sıralarını işgal ettiğini, üçüncü sırada bulunan sualinin cevaplandırılmasını müteakip dördüncü sırada bulunan sualinin okunduğunu ve alâkalı vekil tarafından cevaplandırıldığını beyan etti. Başka söz isteyen olmadığından geçen toplantı zabıt hulâsası tasvip edildi. Reis; Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Demokrat Parti saflarına iltihak ettiğini ve halen salonda bulunduğunu tebliğ etti ve muvaffakiyetler diledi. Atıf Topaloğlu söz alarak Demokrat Partiye geçiş sebeplerini izah ve hakkında gösterilen muhabbet tezahürlerine ve samimi muameleye teşekkür etti. Suallere geçildi. Ruznamenin: 1- Birinci maddesine Hariciye Vekili cevap verdi. Sual sahibi ile Sezai Akdağ'ın konuşmasını müteakip Riyasetçe sualin cevaplandığı tefhim olundu. 2- İkinci maddesindeki Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı’nın şifahi suali, sual sahibi ikinci defa bulunmadığından, düştü. 3- 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri sual sahiplerinin bulunmaması sebebiyle gelecek inikada talik olundu. 4- Üçüncü maddesindeki şifahi sual takriri, geçen toplantıda verilen mehil gereğince, cevap hazırlandığı zaman tekrar gündeme alınmak üzere talik olundu. 5- Ruznamede görüşülecek madde kalmadığından 28 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15'te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation