Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Aralık 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-12-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ÜÇÜNCÜ İNİKAT 3 Aralık 1959 Perşembe; saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu'nun, iktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 2 — Kastamonu Mebusu Münif lslânıoğlu'nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bâzı müesseselere dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali, 3. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti, 3 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te, Reis Yozgat Mebusu Âtıf Benderlioğlu'nun reisliğinde açıldı ve Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetinde devam etti. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Reis tarafından Başvekil Adnan Menderes'in, Edirne seyahati sebebiyle Grupa gelecek hafta izahat verebileceği ifade olundu. Gündemin birinci maddesini teşkil eden Yozgat Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi sualine, Başvekil adına, Maliye Vekili Hasan Polatkan cevap verdi. Sual sahibi ve bir çok mebuslar bu mevzu üzerinde fikirlerini beyan ettiler. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 10 Aralık 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation