Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Şubat 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-02-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON ALTINCI İNİKAT 19 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere no gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 2. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle Kastamonu vilâyetinde bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 4. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı'nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrükte bekliyen malzemelerle bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve îskân Vekilinden şifahi suali. 5. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. 6. — istanbul Mebusu Sedat Çetintaş'ın, İstanbul'un imarı hakkında imar ve iskân Vekilinden şifahi suali. 7. — Nevşehir Mebusu Münih Hayri Ürgüblü'nün Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 8. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 9. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. Teklifler : 1. — Muğla Mebusu Zeyyad Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin Üniversite Sitesi İmline getirilmesine dair kanun teklifi. Toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu umumi Heyeti 19 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te. Grup Reis vekillerinden Denizli Mebusa Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı» Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Gündem dışı söz alan Başvekil Vekili ve Killi Müdafaa Vekili Et-hem Menderes ; Londra'da vuku bulan müessif uçak kazası ve Başvekil Adnan Menderes ile Uçakta bulunan diğer zevatın durumları hakkında izahatta bulundu . Bu mevzu hakkında Dahiliye Vekili Namık Gedik mütemmim malûmat verdi. Müessif hadise üzerinde bazı mebusların konuşmasını müteakip " müellim hadise sebebiyle Grupun üzüntülerinin ruznameye devam etmeğe müsait bulunmadığını ve inikatın talikini talep eden takrir reye konarak kabul olundu. Riyasetçe , yarından itibaren 1959 yılı bütçesinin umumi Heyette görüşülmeğe başlanacağı cihetle gelecek toplantı gününün ayrıca ilân edileceği beyan olunarak inikada son verildi. Reisvekili Katip Denizli Mebusu Muş Mebusu Baha Akşit Şefik Çağlayan Katip Kâtip İsparta Mebusu Kütahya Mebusu Kemal Demiralay S.S.Nasuhoğlu
Geçen Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 19 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te. Grup Reisvekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Gündem dışı söz alan Başvekil Vekili ve Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderes ; Londra'da vuku bulan müessif uçak kazası ve Başvekil Adnan Menderes ile Uçakta bulunan diğer zevatın durumları hakkında izahat ta bulundu . Bu mevzu hakkında Dahiliye Vekili Namık Gedik mütemmim malumat verdi. Müessif hadise üzerinde bazı mebusların konuşmasını müteakip " müellim hadise sebebiyle Grupun üzüntülerinin ruznameye devam etmeğe müsait bulunmadığını ve inikatın talikini talep eden takrir reye konarak kabul olundu. Riyasetçe , yarından itibaren 1959 yılı bütçesinin umumi Heyette görüşülmeğe başlanacağı cihetle gelecek toplantı gününün ayrıca ilan edileceği beyan olunarak inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation