Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-10-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ SEKİZİNCİ İNİKAT 31 Ekim 1959 Cumartesi, Saat : 10 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Grup Reisi seçimi IV - Meclis Reisi namzedi seçimi V - Grup Reisvekilleri seçimi VI - Meclis Reisvekilleri namzetleri seçimi VII - Grup idare Heyeti seçimi VIII - Meclis Divan kâtipleri namzetleri seçimi IX - Meclis İdare Amilleri namzetleri seçimi X - Grup Haysiyet Divanı seçimi. Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti; 31 Ekim 1959 Cumartesi günü saat 10 da, Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Grup Reisi seçimine geçildi. Başka namzet çıkmadığından, Yozgat Mebusu Atıf Benderlioğlu işarî reyle ve ittifakla Grup Reisliğine seçildi. Meclis Reisliğine İçel Mebusu Refik Koraltan, Balıkesir Mebusu Sıtkı Yırcalı ve Kırklareli Mebusu Hüsnü Yaman namzet gösteril diler. Hüsnü Yaman, Refik Koraltan lehine, namzetlikten feragat etti. Reislik Kürsüsüne Reis Âtıf Benderlioğlu geldi. Okunan tasnif heyeti mazbatasından Refik Koraltan'ın 218 ve Sıtkı Yırcalı'nın 121 rey aldıkları görülerek T.B.M.Meclisi Reis namzetliğine Refik Koraltan'ın seçildiği tefhim olundu. Grup Reisvekilliklerine Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ile Denizli Mebusu Baha Akşit namzet olarak gösterildi. Başka namzet olmadığından seçimin reyi işari İle yapılmasına karar verildi. Müteakiben ve işari reyle yapılan seçimde Mazlum Kayalar ile Baha Akşit'in ittifakla seçildikleri Riyasetçe tefhim edildi. Meclis Reisvekilliklerine namzet olarak gösterilen Bursa Mebusu Agâh Erozan, Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu ve İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu arasında yapılan seçimde; İbrahim Kirazoğlu 307, Agâh Erozan 281 ve İlhan Sipahioğlu 278 reyle Reisvekili namzeti seçildiler. Grup İdare Heyeti âzalığına Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı, Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu, Denizli Mebusu Hamdi Sancar, Gaziantep Mebusu Süleyman Kuranel, Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ, Isparta Mebusu Kemal Demiralay, Kastamonu Mebusu Hilmi Dura, Konya Mebusu Osman Bibioglu, Kütahya Mebusu Süleyman Süruri Nasuhoğlu, Sakarya Mebusu Selami Dinçer, Erzurum Mebusu Münip Özer, Yozgat Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu, İstanbul Mebusu Ali Harputlu, Çorum Mebusu Kemal Terzioğlu, İstanbul Mebusu İbrahim Sevel, Çanakkale Mebusu Nahit Ural, Siirt Mebusu Fikri Şendur namzet gösterildiler. Reyler toplanarak tasnife geçildi. Meclis Divan Katipliklerine namzet olarak gösterilen Antalya Mebusu Attila Konuk, Bolu Mebusu İhsan Gülez, Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel, Kırklareli Mebusu Mehmet Ali Ceylan, Kütahya Mebusu Kemal Özer, Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu, Bursa Mebusu Hilâl Ulman arasında yapılan seçimde; Attila Konuk 250, Mehmet Ali Ceylan 250, İhsan Gülez 244, Kemal Özer 226, Abdullah Keleşoğlu 209 ve Hakkı Kurmel 209 reyle Meclis Divan Kâtiplikleri namzedi seçildiler. Meclis İdare Amirlikleri namzetliğine Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu, Sakarya Mebusu Nüzhet Akın, Samsun Mebusu Ekrem Anıt, Erzurum Mebusu Sabri Erduman ve İstanbul Mebusu Enver Kaya aday gösterildiler. Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun namzetliğini geri alması üzerine seçim diğer, adaylar arasında cereyan etti. Reyler toplandı ve tasnife başlandı. Vakit gecikmiş bulunduğundan saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi. İkinci Celse İkinci celse saat 15 te Bursa Mebusu Mazlum Kayaların Reisliğinde açıldı. Riyasetçe seçimlere devam olunacağı tefhim olunarak Meclis İdare Amirliği namzetleri için hazırlanan seçim mazbatası okundu ve Nüzhet Akın'ın 257,Reyhan Gökmenoğlu»nun 255 ve Ekrem Anıt'ın 253 rey almak suretiyle seçildikleri anlaşıldı. Grup İdare Heyeti âzalığı seçimine dair mazbata okundu ve Hilmi Dura'nın 238,Hamdi Bozbağın 213,Kemal Biberoğlu'nun 211,Hamdi Sancar'ın 200, Selâmi Dinçer'in 198,Osman Bibioğlu'nun 190,Kemal Demiralay'ın 185,Hüseyin Bayrı'nın 174,Süleyman Sururi Nasuhoğlu'nun 170 reyle nisabı doldurdukları ve geri kalan iki âzalık için ikinci tura geçildiği Riyasetçe tefhim olundu. İkinci turda Ali Harputlu'nun 187 reyle nisabı doldurduğu anlaşıldı. Diğer namzetler, bu turda en çok rey alan Şefik Çağlayan lehine namzetliklerini geri aldıklarından Şefik Çağlayan iş'ari reyle Grup İdare Heyeti âzalığına seçildi. Grup Haysiyet Divanı için Bursa Mebusu Hulusi Köymen, Yozgad Mebusu Talât Alpay, Afyon Karahisar Mebusu Osman Talu,İsparta Mebusu Sait Bilgiç ve İzmir Mebusu Ekmel Kavur namzet gösterildiler. Haysiyet Divanına seçilecek aza sayısının 5 ve namzet sayısının da buna müsavi olması ve başkaca namzet de bulunmaması sebebiyle, teklif veçhile,seçim iş'ari reyle yapıldı- ve yukarıda adları geçen zevat Grup Haysiyet Divanı âzalıklarına seçildiler. Grup Haysiyet Divanı için seçilmesi iktiza eden 2 yedek âzalığa Balıkesir Mebusu Mekki Said Esen ile Bolu Mebusu Mahmut Güçbilmez namzet gösterildiler ve bu zevat , teklif veçhile, iş'ari reyle Haysiyet Divanı yedek âzalığına seçildiler. Ruznamede başka Madde kalmadığından, müteakip toplantı gün ve saati ayrıca ilan edilmek üzere, inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation