Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Şubat 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-02-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON BEŞİNCİ İNİKAT 12 Şubat 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı sabit hulâsası III - Sualler : 1. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy’un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 2. — Adıyaman Mebusu Şefik San’ın, 1959 malî yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 3. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 4. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun, Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar’ın, inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bazı inhisar maddelerinde sıkıntı hâsıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 6. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı’nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrük malzemeleri ile bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 7. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ’ın, Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların durumu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. 8. — İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş’ın, İstanbul’un iman hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 9. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü’nün, Devlet De-miryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu’nun, Saraçoğlu mahallesinin Üniversite sitesine iblâğına dair kanun teklifleri.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu 12 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayaların riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Reis; Grup İdare Heyetinin sunuşları bulunduğunu beyanla : Bütçenin Umumi Heyette müzakeresi sırasında grup sözcüsü olarak veya şahsı adına söz alacakların tesbit edildiğini ve bunların büyük bir ekseriyetinden yazı ile de ricada bulunulduğunu, bu arkadaşlardan başka her hangi bir bütçede konuşmak arzusunda bulunanların 13 Şubat 1959 akşamına kadar isimlerini kaydettirmelerinin gerekeceğini; Bütçe müzakerelerinin başladığının ikinci gününden itibaren Meclis’in sabah, öyleden sonra ve akşam olmak üzere üç celse halinde toplanmasını; Bütçenin umumi heyeti üzerindeki müzakerelerden sonra konuşmaların 15 dakika ile tahdidini; Açık reye vazolunacak kanunlarda ekseriyetin temini hususuna gayret gösterilmesini; Heyeti Umumiyede ekseriyetin temini hususunda Riyasetin, mebusların vazife severlik hislerine müracaat etmekte bulunduğunu ve bu hususları Grupun tasvibine arzettiğini belirterek konuşmak isteyenlere söz vereceğini bildirdi. Bu konuda bazı mebuslar ve Başvekil Adnan Menderes birer konuşma yaparak bütçe müzakerelerinde tedbirli davranmak lüzumunu belirttiler. Antalya Mebusu Burhanettin Onat; gündem dışı söz alarak, Başvekil Adnan Menderes’in Zürih’te cereyan eden Kıbrıs müzakereleri hakkında malumat vermesini istedi. Grup Başkanı Yozgat Mebusu Atıf Benderlioğlu usul hakkında söz alarak; bu konuda Türk ve Yunan Hükümetleri arasında bir mutabakata varılmakla beraber, henüz İngiltere ile temaslara yeni başlandığını ve bu itibarla bu bahsin müzakere konusu edilmesinin doğru olamıyacağını beyan etti. Başvekil Adnan Menderes de bu beyanı teyit ile umumi mahiyette ve bu anlaşmanın dünya efkarında yarattığı müsbet tesirler hakkında izahatta bulundu. Bu konuşmalar sırasında söz alan mebuslardan bazılarının konuşmaktan vazgeçtikleri bildirildi ve sırası gelen Bursa Mebusu Agâh Erozan ve müteakiben Antalya mebusu Burhanettin onat konuştu. Suallere geçildi: Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy,un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile Belediye ve Özel İdarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye Vekilinden olan şifahi suali, sual sahibi bu celsede hazır bulunmadığından, gelecek inikada talik edildi. Adıyaman Mebusu Şefik San'ın, 1959 mali yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında şifahi sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı cevap verdi. Sual sahibinin konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un, Sincanlı kazası orta okul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden olan şifahi suali, soru sahibi bu celsede hazır bulunmadığından gelecek inikada bırakıldı. Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun, Afyon Devlet Hastahane-sindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için vekâlet emrine alınmaları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair şifahi sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lütfi Kırdar cevap verdi. Sual sahibi ve diğer bazı mebusların konuşmalarından sonra sual cevaplandırılmış oldu. Vakit gecikmiş bulunduğundan, 19 Şubat 1959 Perşembe gününün bütçenin Heyeti Umumiyede görüşülmesi zamanına tesadüf edebileceği cihetle, müteakip toplantının ayrıca ilan olunacağı beyan edilerek inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation