Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 16 Temmuz 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-07-16
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ YEDİNCİ İNİKAT 16 Temmuz 1959 Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III- Sunuşlar IV - Sualler : 1. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 2. — Kastamonu Mebusu Şükrü Esen'in, kendir istihsali ve ithali ile işlenmesine dair Koordinasyon ve Ticaret Vekillerinden şifahi suali. 3. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde veya buna mümasil müesseselerde vazife gören mebusların bulunup bulunmadığına dair Başvekilden şifahi suali. 4. — Yozgad Mebusu Ömer Lutfi Erzurumluoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının hangi müesseselere sermaye ile iştirak ettiği ve bu müesseselerin durumuna dair Başvekilden şifahi suali. Takrir : Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dair Grupta müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen Toplantı Zabıt Hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu, 16.7.1959 Perşembe günü saat 10 da Reis Yozgat Mebusu Âtıf Benderlioğlu’nun riyasetinde toplandı Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Sunuşlara geçildi: Ara seçimleriyle Belediye, Meclisi Umumi, Muhtarlık ve Köy Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin seçimlerinin bir yıl geri bırakılması hakkındaki İdare Heyetinin teklifi üzerinde Mebusların vaki konuşmalarını takiben Başvekil Adnan Menderes’in verdiği geniş, müdellel ve tatminkâr izahlardan sonra mezkur seçimlerin birer sene geri bırakılması kabul edildi. Gündem dışı söz alan Kemal Serdaroğlu; trafik suçlularının affı hakkında Umumi Heyette müzakeresine başlanıp encümence geri alınan kanun tasarısı üzerinde Hükümetin noktai nazarını sormuş ve buna Adliye Vekili Esat Budakoğlu cevap vermiştir. Kemal Serdaroğlu’nun,bu mevzuun gündeme alınarak müzakere edilmesini mutazammın takriri kabul edilmiş ve mezkur tasarı üzerindi müteaddit mebusların konuşmalarından sonra Riyasetçe, mevzuun ehemmiyeti belirtilerek, salonda müzakere ve karar nisabının kalmadığı beyan edildi ve inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation