Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Ocak 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-01-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
14 Ocak 1960 D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YEDİNCİ İNİKAT 14 Ocak 1960 Perşembe; saat : 15 I – Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV – Sualler 1. Kastamonu Mebusu Münif İslamoğlu’nun, Ankara Hastanesi ve bu müessesenin çalışma durumu ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı diğer bazı müesseselere dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 2. Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, eski Orman Umum Müdürü hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. 3. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, Tuzla Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu arazisine dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 4. Sinob Mebusu Ömer Özen'in, memleketimiz ormanlarının ihtiyacı karşılayıp karşılamadığına ve ilerisi için ne düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5. Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, basın ataşelerinin tâyinlerinde aranılan vasıflara ve bu tâyinlerde siyasi tesirlerin bulunup bulunmadığına dair Basın - Yayın ve Turizm Vekilinden şifahi suali. 6. Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Bolu turistik otel ve kaplıca inşaatı durumuna dair Başvekil'den şifahi suali. 7. Kastamonu Mebusu Münif İslamoğlu’nun, Kıbrıs Reisi Cumhur Muavini'nin telgrafları ve Kıbrıs’ta iki köye verilen isimler hakkında Hariciye Vekilinden şifahi suali. 8. Adıyaman Mebusu Sırrı Turanlı'nın, İskenderun İşçi Sigortaları Hastanesi Başhekiminin tenzilen Antalya'ya nakli sebebi hakkında Çalışma Vekilinden şifahi suali. 9. Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, Trabzon havalisinde yakalanamamış ve kaçak durumda mahkûm bulunup bulunmadığı ve faili meçhul kalmış vakalar hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi suali. 10. Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 11. Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın, bir maarif vergisi ihdasının düşünülüp düşünülmediği ve talebenin imtihan durumlarına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 12. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve imar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. 13. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, belediye fen heyetleri ile imar müdürlükleri hakkında İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. V - Takrirler 1. Nevşehir Mebusu Necmeddin Önder ve iki arkadaşının, Zafer gazetesi hakkındaki takrirleri. Geçen Toplantı Zabıt Hülâsası Demokrat Purti Meclis Grupu Umumi Heyeti, 14 Ocak 1960 Perşembe günü saat 15 te, Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Gündem dışı söz alan: 1 T.B.M.Meclisi İdare Âmiri Ekrem Anıt, mebusların otomobillerini bahçede oto - park olarak yapılan mahalle parke etmelerini ve lokantaya müsafir almamalarını rica etti. 2 - Bursa Mebusu Agâh Erozan, kimlerin nerelerde İdare Meclisi reis veya azalığı yaptığına dair şifahi sualin müzakeresinde bulunamadığını, kendisinin de Bursa Çelik Palas İdare Meclisinde âza olduğunu ve aldığı cüz'i ücreti de partiye bıraktığını beyan etti. 3 - Yozgat Mebusu Sefer Eronat, Demokrat Parti olarak umumi meselelerin müzakere edilmesini talep etti. 4 - Eskişehir Mebusu Halil Akkurt, Demokrat Parti için 10. yıl dönümünde bir kalkınma marşı hazırlanmasını istedi. 5 - Balıkesir Mebusu Mekki Sait Esen, Yeni Sabah Gazetesi sahibinin Alman Kollejine yazdığı mektup hakkında dağıtılan mektubun kim tarafından ve ne maksatla dağıtıldığını sordu ve Riyasetçe Grup tarafından bilgi edinilmek üzere tevzi edildiği bildirildi. Ruznameye geçildi. Ruznamenin: a) 1 nci ve 6 ncı maddelerindeki şifahi sualler, sual sahipleri ikinci defa bulunmadıklarından, düştü, b) 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerindeki şifahi suallere alakalı vekiller cevap verdi. Sual sahipleri ve diğer bazı mebusların konuşmalarından sonra Başvekil Adnan Menderes'in geniş ve etraflı izahatını müteakip cevaplandı. c) 7 nci maddedeki şifahi sual, sual sahibinin bu celsede hazır bulunmamasından dolayı gelecek toplantıya talik olundu. d) 9 ncu maddedeki şifahi sual, sual sahibi ile mutabık olarak, Vekilin mehil talep etmesi sebebiyle gerekli malumatın toplanmasına kadar talik olundu. Vakit gecikmiş bulunduğundan 21 Ocak 1960 Perşembe günü saat * 15 te toplanılmak üzere saat 18.20 de toplantıya son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation