Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 4 Şubat 1960

Loading...
Thumbnail Image
Date
1960-02-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grubu Ruznamesi ONUNCU İNİKAT 4 Şubat 1960 Perşembe;Saat : 15,00 I Yoklama II Geçen toplantı zabıt hulâsası III Sunuşlar IV Sualler Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu'nun, Ankara Hastanesinin idare tarzı ile teşkil olunan Konseyin çalışmalarına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel'in, Nafıa ve İmar vekâletlerinden gayrı yerlerdeki fen heyetlerine dair Başvekilden şifahi suali. Nevşehir Mebusu Münib Hayri Urgüblü'nün, Ecnebi Havayollarının fiyat indirimi karşısında Türk Havayollarının durumuna dair Münakalât Vekilinden şifahi suali. Konya Mebusu Nafiz Tahralı ve on iki arkadaşının, Yapağı, Tiftik Anonim Ortaklığı ve Konya Ereğli'sinde tesis edilen Çiftlik hakkında Sanayi Vekilinden şifahi sualleri. Sinop Mebusu Ömer Özen'in, Yerli ve yabancı mütehassısların memleket ormanlarının ihtiyacı karşılamayacak durumda olduğu hakkındaki mütalâalarının ne dereceye kadar varit bulunduğuna dair Ziraat Vekilinden şifahi suali. Sinop Mebusu Ömer Özen'in, Ziraat mühendisleri ve teknisyenlerin sayı ve durumları hakkında Ziraat Vekilinden şifahi suali. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 4 Şubat 1960 Perşembe günü saat 15'de Grup reis vekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu ve tasvip olundu. Suallere geçildi. Ruznamenin: 1- Birinci maddesindeki sual, takdir sahibi iki celse hazır bulunmadığından düştü. 2- İki ve üçüncü maddelerini teşkil eden suallere alakalı vekiller cevap verdiler. Takrir sahiplerinin ve bazı Mebusların konuşmalarını müteakip suallerin cevaplandırılması olduğu Riyasetçe tefhim olundu. 3- Dördüncü maddedeki sual için alakalı vekil, 15 gün mehil istedi ve tasvip olundu. 4- Beş, altı ve yedinci maddelerindeki sualler alakalı vekilin bu celsede hazır bulunmaması sebebiyle gelecek inikata talik olundu. Ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 11 Şubat 1960 Perşembe günü saat 15'te toplanılmak üzere en son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation