TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 2322
 • Item
  Meş'ale
  (1928) Ortaç, Yusuf Ziya
 • Item
  Ceride
  (1324) Mahmud Celâleddin
  20 Ramazan 1326 - 1 Şâban 1327 (15 Ekim 1908 - 18 Ağustos 1909) tarihleri arasında birinci yıl otuz sekiz, ikinci yıl kırk sekiz olmak üzere toplam seksen altı sayı yayımlanan mecmua, Abdülhak Şinasi Hisar’ın babası Mahmud Celâleddin Bey tarafından çıkarılmıştır. Cerîde, II. Meşrutiyet’in ilânı ile ortaya çıkan hürriyet havası içinde peş peşe neşredilen mecmualardan biridir. Bu devir gazete ve dergilerinin hemen hemen hepsi gibi Cerîde de başlığının etrafını, yukarıda “hürriyet”, sağda “adalet”, solda “müsâvat” kelimeleriyle çerçevelemiştir. (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/ceride)
 • Item
  Yeni mecmua
  (1915) Atay, Falih Rıfkı; Mehmed Talat,
 • Item
  Yana Milli Yol
  (1928) İsaki Bey
 • Item
  Mahfel
  (1922)
 • Item
  Serbest Fikir
  (1918)
 • Item
  Spor Alemi
  (1920) Sait Faik Çelebizade
  por Âlemi, 1919-1929 yılları arasında İstanbul'da haftalık olarak yayımlanan Türkçe spor dergisidir. Said Çelebi (Çelebizâde Said Tevfik) tarafından çıkarılan derginin yazarları Fuad Hüsnü (Kayacan), Rıza Salih, Suat Hayri (Ürgüplü), Alaeddin Esad, Baha (Konuralp), Vildan (Aşir) ve Burhan (Felek) gibi isimlerdi. Burhan Bey, Türkiye milli futbol takımının ilk maçının dergideki teknik eleştirisini yazmıştı. Perşembe günleri 18 sayfa olarak yayımlanan dergi, Türkiye'deki spor anlayışının Batı ile karşılaştıran yazılara yer veriyordu. Suat Hayri Bey'in köşesi ise Fransız sporunun tanıtımını konu alıyordu.
 • Item
  Mecmua-i Ulum
  (1296)
  1 Zilhicce 1296 - 1 Rebîülevvel 1297 (16 Kasım 1879 - 12 Şubat 1880) tarihleri arasında neşredilen dergi her ayın birinde ve on beşinde olmak üzere toplam yedi sayı çıkmıştır. İlk sayısında yer alan tâlimatnâmeye göre Avrupa’daki örneklerinde görüldüğü gibi derginin yarısı ilim, fen, sanat ve sanayideki yeni icatlara, diğer yarısı edebiyat ve felsefeye ayrılacaktır. Ancak önce ilim ve fennin çeşitlerine göre tarifi, taksimi ve konularının belirlenmesi yoluna gidilecek, bunların eski ve çağdaş milletlerle müslümanlar ve Türkler arasındaki seviyesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra Osmanlı ülkesinde mektep, medrese ve kütüphane gibi vakıf müesseseleri, ilim cemiyetleri, maarif meclisleriyle matbu veya yazma kitapların durumu Avrupa’daki benzerleriyle beraber ortaya konulacaktır. Yine sanat, sanayi, ziraat ve ticaretin durumu, bunlarla ilgili olarak açılmış mektep, kurulmuş şirket ve cemiyetlerle Avrupa’daki benzerleri ele alınacaktır. Sanat, sanayi, ziraat ve ticaretin gelişmesini teşvik için çeşitli makaleler yayımlanacak ve raporlar hazırlanacaktır. Gerek bu konularda gerekse edebiyata dair gazete ve dergilerdeki makaleler iktibas edilecek, henüz yayımlanmamış veya ikinci defa yayımlanması gerekli görülen risâlelerle Cem‘iyyet-i İlmiyye’ce telif ve tercümesi gerçekleştirilecek bazı kitap ve risâleler de dergide yer alacaktır. Bir diğer husus da mecmuada çıkan yazılarda kendileri istemedikçe yazar isimlerinin belirtilmeyecek olmasıdır. (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/mecmua-i-ulum)
 • Item
  Darüşşafaka
  (1325)
  Dergi yayın hayatına [Rûmî] 1 Haziran 1325 [14 Haziran 1909] tarihinde başlamıştır. Aylık olarak yayınlanan dergi on iki sayı çıkarılmıştır. Son sayısı 1 Mayıs 1326 [14 Mayıs 1910] tarihlidir. Kapakta dergi adı olarak Dârüşşafaka ibaresi kullanılmıştır. Dergi, iç sayfalarda yeri geldikçe Dârüşşafaka Mecmûası şeklinde anılmıştır. Dergide matematik, fizik, astronomi başta olmak üzere çeşitli bilim dallarına ilişkin bilgiler, bu alanlara dair problemler, çözümleri ve eğitim-öğretim yöntemleri hakkındaki görüşlere yer verilmektedir. Bu durum dergi kapağında “ulûm ve fünûn ve tatbîkâtı ile usûl-i tedrîsden bâhis olmak üzere Dârüşşafaka Mezûnîn Cemiyeti tarafından ayda bir defa neşr olunur mecmûa-i fenniyedir” şeklinde belirtilmektedir. Derginin kurucusu ve yöneticisi (müdîr ve müessisi) telgraf mühendisi Ferîd’dir. Başyazarı, Dârülfünûn Riyâziyât-ı Âliye muallimlerinden Mehmed İzzet’tir. Derginin beş kişilik daimi yazı kurulu üyeleri (heyet-i tahrîriye-i dâime) Sâlih Zekî, Mehmed Emîn, Mehmed İzzet, Ferîd ve Hasan olarak gösterilmektedir. Yazı kurulu hiç değişmemiş, ilk sayıdan son sayıya kadar aynı kişilerden ibaret kalmıştır. Basım ve yayın işleri Dârüşşafaka kütüphane müdürü Hüseyn Hüsni tarafından yürütülen derginin dağıtım yeri (mahal-i tevzî) “Dârüşşafaka Kitâbhânesi Bâbıâlî Câddesi’nde numero 40” şeklinde belirtilmiştir. Kapak sayfalarının en altındaki “Kostantiniye 1327 Matbaa-i Ebuzziyâ” ibareleri derginin tüm sayılarının Ebuzziya Matbaası’nda basıldığını göstermektedir. Buradaki Hicrî yıl, dokuzuncu sayıdan itibaren 1328 olarak kaydedilmiştir. (Kaynak: Bilal Yurtoğlu, Dârüşşafaka Dergisinin Bilim, Düşünce ve Eğitim Hayatımıza Katkıları)
 • Item
  Işık
  (1909)
 • Item
  Jandarma Mecmuası
  (1925) Jandarma Umum Komutanlığı
  Jandarma Mecmuası: 1925 yılında yayınlanmaya başlayan dergi 1955 yılına kadar aynı adla çıkmıştır. Bu tarihten sonra Jandarma Dergisi olarak adı değiştirilmiştir. Umum Jandarma Kumandanlığı 1. Şube Müdüriyeti tarafından yayınlanmaktaydı. Ankara’da Jandarma Matbaası’nda basılan dergi üç aylık periyodlarla çıkmaktaydı. Jandarma Mecmuası bu adla toplam 98 sayı yayınlanmıştır.
 • Item
  Kahkaha
  (1928)
 • Item
  Resimli Dünya
  (1925)
  Resimli Dünya ilk sayısını 4 Aralık 1924 tarihinde neşretmiştir. Toplam yirmi bir sayı çıkan derginin yayım müdürü Orhan Seyfi Orhon’dur. Kapaktaki diğer bir ibare ise derginin fiyatıdır. Fiyat “Fiyatı her yerde (5) kuruştur” şeklinde belirtilmiştir ve bu ifade diğer yirmi bir sayıda da değişmemiştir. Haftalık olarak yayımlanan dergide her kapakta, üstte ortalanmış bir şekilde “Resimli Dünya” logosu bulunmaktadır. Ortasında bir dünya olan bu logo derginin dünyadan bolca haberler veren genel içeriği ile de uyumludur. “Haftalık fennî, edebî, terbiyevî, mizahî çocuk gazetesi / Perşembe günleri neşrolunur.
 • Item
  Resimli Hafta . Davul
  (1925)
 • Item
  Mecmua-i Kemal
  (1901)
 • Item
  Mecmua-i Ebüzziya
  (1297) Ebuzziya Tevfik
  Türk dergiciliğinin baskı ve içerik yönünden kalitesini yükselten ilk dergilerdendir. Ansiklopedist dönemin Mecmûa-i Fünûn’dan (1862) sonra ikinci önemli dergisi olup Ebüzziyâ Mehmed Tevfik tarafından 15 Ramazan 1297 - 2 Ramazan 1330 (21 Ağustos 1880 - 15 Ağustos 1912) tarihleri arasında 159 sayı çıkarılmıştır. Otuz iki yıllık yayım hayatı boyunca 20. sayısında bir yıl (yeni matbaasının kuruluş çalışmaları için, 20 Mayıs 1881 - 2 Haziran 1882), 36. sayıda bir buçuk yıl (24 Mart 1883 - 21 Ekim 1884), 48. sayıda bir buçuk yıl (1 Nisan 1885 - 31 Ağustos 1886), 53. sayıda dokuz buçuk yıl (sansür külfeti sebebiyle, 30 Ekim 1886 - 16 Mart 1896), 60. sayıda sekiz ay, 76. sayıda dört ay, 93. sayıda on bir yıl (Ebüzziyâ Tevfik’in Konya’ya sürülmesi sebebiyle, 1900-1911) olmak üzere neşir hayatına sekiz defa ara vermek zorunda kalmıştır. (Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/mecmua-i-ebuzziya)