Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 25 Ocak 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-01-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
11’nci İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 25 Ocak 1955 salı saat. 15 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 7.6.1954 tarihli, Trabzon Bölgesi tütün işçilerinin ücret baremi ve işyerlerine nakilleri hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu. 3- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın 24/6/1954 tarihli, ekmek mevzuu hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 4- Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın 16/12/1954 tarihli, Düzce ovası Büyük Melen Mecrası hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 5- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın 26/12/1954 tarihli, Antalya Velayeti dahilindeki muhtelif nafıa hizmetleri hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 6- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 10/1/1955 tarihli, T.C.K’ nun 46’ncı maddesinin tadili hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu. 7- Seyhan Mebusu Enver Batumlu ve İsmet Uslu’nun 14/1/1955 tarihli, Pariste teşhir edilen eski eserlerimize dair Maarif Vekilinden sözlü sorusu. 8- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 20/1/1955 tarihli, Esnaf Vergisi Kanunu’nun tadiline dair Maliye Vekilinden sözlü sorusu. 9- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 20/1/1955 tarihli, Tütün müstahsillerinden kesilen %5’ler hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusu. Geçen celse Zabıt Hülasası D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 25/1/1955 Salı günü saat: 15 de Hulusi Köymen’in Reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusu hakkında vekil tarafından verilen İzahat soru sahibince yeter görülerek teşekkür edildi. 3- Bursa Mebusu Agah Erozan’ın, ekmek mevzuu hakkında İktisat ve Ticaret vekilinden vaki sorusuna vekilin verdiği cevap ve soru sahibinin beyanatı ve bunu takiben Samsun Mebusu Muhittin Özkefeli’nin de bu mevzu etrafında serdettiği mütalaalar üzerine vekilin tekrar konuşmasından sonra takririn müzakeresi tamamlandı. 4- Bolu Mebusu Ahmet Hatı’nın, Düzce ovası ve Büyük Melen mecrası hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusunun vekillin ve soru sahibinin konuşması ile müzakeresi yapıldı. 5- Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın, muhtelif nafıa hizmetleri hakkında Nafıa Vekilinden vaki sorusu etrafında vekil, bu mevzuda hazırlığını tamamlamadığını beyanla müzakerenin gelecek toplantıya bırakılması talebinde bulundu. 6- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 10/1/1955 tarihli Türk Ceza Kanununun 46’ncı maddesi hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu, mumaileyh tarafından geri alınmakla ruznameden çıkarıldı. 7- Seyhan Mebusu Enver Batumlu ve İsmet Uslu’nun Pariste teşhir edilen eski eserlerimizin duçar olduğu iddia edilen tahribatı ve bunun üzerine bazı müdürlerin mesuliyet dereceleri işten el çektirilenler hakkında Maarif Vekilinden vaki sözlü sorusu üzerine vekilin verdiği etraflı izahat ve soru sahiplerinin beyanatı ve Eskişehir Mebusu Salih Fuad Keçeci’nin, müzelerimizin muhtaç olduğu ıslahat hakkında bu vesile ile geniş ve etraflı surette serdettiği malumattan ve buna ilaveten Antalya Mebusu Burhanettin Onat’ın, aynı mevzuda yaptığı konuşmadan sonra meselenin müzakeresine son verildi. 8- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun, esnaf vergisinin tadili hakkında Maliye Vekilinden sözlü sorusu, vekil tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibince de bu mütalaa yeter görüldüğünden sorunun müzakeresi tamamlandı. Vaktin ilerlemiş olmasından 1. Şubat.1955 Salı günü: 15 de toplanılmak üzere celseye son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation