Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 31 Ekim 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-10-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grupu Ruznamesi İkinci İnikat 31 Ekim 1956 Çarşamba saat 15 1- Yoklama 2- Geçen celse zabıt hülasasının okunması 3- Büyük Millet Meclisi 2 İdare Amiri namzet seçimi 4- D.P. Grup İdare Heyeti seçimi 5- D.P. Grup Haysiyet Divanı seçimi
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 31 Ekim 1956 salı günü saat 15de Abidin Potuoğlu’nun riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu. Bu hülasa hakkında söz alan bulunmadığından ruznamenin diğer maddelerine geçildi. 3- 30 Ekim 1956 günü yapılan İdare Amirliği namzet seçiminin tasnif heyeti mazbatası okundu. Yapılan 3 İdare Amirliği namzet seçiminde yalnız Nüzhet Akın’ın nisabı doldurduğu ve diğerlerinin nisabı dolduramadığı cihetle yeniden iki İdare amiri seçimi yapılacağı Riyaset makamı tarafından tebliğ edildi. Seçim yapılarak meclis idare amirliği namzetliklerine Uşak mebusu Orhan Dengiz ve Balıkesir mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu seçildiler. 4- Ruznamenin 4ncü maddesindeki D.P. Grup İdare heyeti seçimi yapıldı. Oyların tasnifi neticesinde, Denizli mebusu Baha Akşit, Seyhan Mebusu Ahmet Topaloğlu, Eskişehir mebusu Hicri Sezen, Konya mebusu Hikmet Ölçmen, Giresun mebusu Hamdi Bozdağ, Isparta mebusu Kemal Demiralay, Denizli mebusu Hamdi Sancar, Ankara mebusu Ramiz Eren, Tekirdağ mebusu Zeki Erataman, Sivas mebusu Rıfat Öçten ve Gümüşhane mebusu Halit Zarbun’un nisabı doldurarak seçildikleri anlaşıldı. 5- Ruznamenin 5nci maddesini teşkil eden Haysiyet Divanı seçimine geçildi. Grupta ekseriyet bulunmamasına rağmen seçime ancak 180 oyla iştirak edildiği ve İçtüzük mucibince 180 reyin nisabı doldurmadığı anlaşılmış bulunmakla seçimin muteber addedilip edilmeyeceği tereddüdü mucip olduğundan Heyeti Umumiyenin reyine arzına karar verildi. Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 13 Kasım 1956 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation