Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 28 Nisan 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-04-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
21 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 28.4-1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, toprak • mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 3- Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin l4.ll.1952 tarihli, iktisadi durumumuz,ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve ticaret Bakanından sözlü sorusu. 5- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6- Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan,ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli,orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy yolları ve köy içme sularına iki yıldanberi ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu* 10- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 11- Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce’nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat fakültesi hakkındaki neşriyatına dair Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 12- Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in l4.4.1952 tarihli, Milli Savunmaya ait ordonat ana tamir fabrikası hakkınca Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 13- Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir.Mahalli idareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 14- - Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 16.1.1953 tarihli,C.H.P, iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı,ormanların devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 15- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın,siyasi partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 16- Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarihli.Okul klasikleri adı altında liselerde okutulan (Michatl Kohlhaaz) adlı kitap hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 17- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli,Toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. * * 18- Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun 26.3.1953 tarihli. 37 sayılı Milli Korunma kanununun 30 ncu maddesinin halen tadbik şekli hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 19- Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın 30.3.1953 tarihli Adapazarı ağır bakın fabrikasında yapılan yolsuzluklar hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü. sorusu. 20- Çoruh Milletvekili Zihni Ural’ın 25.3.1953 tarihli,yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirlerle, bina yapımını teşvik kanunu hakkında Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 21- 0rdu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 22~Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun l6.4.1953 tarihli,Gülhane hastahanesinin bugünkü durunu hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu.
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 28.4.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak. İdare Heyetince alınan bir karar üzerine bundan böyle Bakanların Grup Umumi Heyet toplantılarında bulunmalarının kendilerinden rica edildiğini ve bu ricanın yerine getirileceği ümidinde olduğunu bildirdi. Gündeme geçildi. 2 nci maddede Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın Ekonomi Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 4— 3 ncü maddede Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin Ekonomi Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından. 5- 5 nci maddede,Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in Milli Savunma Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 6- 6 nci maddede Ankara Milletvekili Cevdet Soydan,Tarım Bakanından sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 7- 7 nci maddede ,Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Başbakandan sorusu,Başbakan bulunmadığından. 8- 8 nci maddede Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın,Tarım Bakanından sözlü sorusu görüşuldü. Muhtelif hatipler söz aldı. Bakan cevap verdi. Soru sahibi konuştu. Bu mevzuda Ordu Milletvekili Rafet Aksoy'un verdiği takrir okundu< Başkan takrir sahibinden takririnin tavzihini istedi. Takrir sahibi bu takriri Grup Başkanlığına İdare Heyetinde tezekkür edilmek Üzere verdiğini açıkladı.Başkan ve muhtelif hatipler bu. mevzuda mütalaalarını beyan ettiler.Başkan reye konulmasına lüzum olmadığını bildirdi. Bu suretle sorunun müzakeresi tamamlandı. 9- 9 ncu maddede. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın ,Bayındırlık Bakanından sorusu, kendisi ve akan bulunmadığından, 10- 10 ncu maddede,Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın Devlet Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından. 11- 11 nci maddede .Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin Milli Eğitim Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 12- 12 nci maddede. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in Milli Savunma Bakanından sorusu,kendisi bulunmadığından, 13- 13 ncü maddede,Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca’nın teklifi kendisi bulunmadığından, 14- 14- ncü maddede Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın ,Tarım Bakanından sorusu görüşüldü. Bakan cevap verdi. Muhtelif hatipler söz aldılar. Soru sahibi de konuştu. Ve bu mevzuda başkanlığa bazı vesikalar verdi ve sorunun görüşülmesi tamamlandı. 15- 15 nci maddede Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Parti Başkanından sorusu kendisi bulunmadığından, 16- l6 nci maddede,Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün Milli Eğitim Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 17- 17 nci maddede, Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in Başbakandan sorusu,kendisi bulunmadığından, Gelecek birleşim gündemine bırakıldı. 18- 18 nci maddede Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun Adalet Bakanından sorusu görüşüldü, Bakan cevaplandırdı. Muhtelif hatipler söz aldılar, sorunun müzakeresi tamamlandı. Vaktin gecikmiş olmasından 5.Mayıs.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation