Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Mayıs 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-05-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YÎRMÎ BİRİNCİ İNİKAT 7 Mayıs 1959 Perşembe Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Manisa Mebusu Samet Ağaoğlu'nun, kendisi hakkında meclis soruşturması mevzuundaki izahatının dinlenmesi. V - Sualler 1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl fizifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât velilerinden şifahi suali. 2. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Sirkeli ve ancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki akibet hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 4. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının, Safa-an Köyü ve Istıranca ormanlarından faydalanma mevzuunda Zinat Vekilinden şifahi suali. 5. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Ve-ilinden şifahi suali. 1 6. — Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali". 7. — Konya Mebusu Ali Saim Kaymak'ın, Karabük demir isihsalini artırmak için girişilen tevsiat işleri hakkında Sanayi ve Mülakalât vekillerinden şifahi suali. 8. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, İller Bankasınla yapılan bâzı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar o İskân Vekilinden şifahi suali. 9- — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı vilâyeti içme sularına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen nüzakcratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 7 Mayıs 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit'in Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip olundu. Gündem dışı söz alan Sinop Mebusu Ömer Özen; C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bugün Ankara'ya dönüşü sırasında cereyan eden hadiseler hakkında Dahiliye Vekili'nin izahat vermesini talep etti. Ve Dahiliye Vekili Namık Gedik Bu mevzuda gerekli izahatı verdi. Ruznameye geçildi Manisa Mebusu Samed Ağaoğlu'nun , Muhalefet mensuplarınca, kendisi hakkında Meclis Soruşturması yapılması istenen mevzu üzerinde izahatı dinlendi. Bu konu üzerinde Sanayi ve Koordinasyon Vekili Sebati Ataman ve birkaç mebusun konuşmasını müteakip sorulara geçildi . Birinci maddeyi teşkil eden " Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü’nün , Devlet Demiryolları Umum Müdürü'nün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât Vekillerinden şifahi suali , üzerinde sual sahibinin meselenin halledilmiş olduğunu beyan etmesi üzerine sual gündemden çıkarıldı. İkinci maddeyi teşkil eden " Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlunun Şeker şirketi ve müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali" ne Sanayi vekili Sebati Ataman Cevap verdi. Sual sahibinin konuşmasını müteakip sual cevaplanmış oldu. 14 Mayıs 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikata nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation