Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Ocak 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-01-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P- Meclis Grupu Ruznamesi ON ÜÇÜNCÜ inikat 29 Ocak 1959 Perşembe saat : 15 T - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sualler : 1. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Türkiye'de kamyon ve kamyonetler ithalinin Türk mümessiller tarafından yapılmasından ne gibi fayda mülâhaza edildiği ve bu mümessillerin sayısına dair Koordinasyon Vekilinden şifahi suali. 2. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, kamyon ve kamyonet, traktör ve yedek parçaların ithalinde kâr hadleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılmamasına dair Ticaret Vekilinden şifahi suali. 5. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü rivayet edilen 50 ye yakın büyükbaş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat vekillerinden şifahi suali. 4. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın, Hermen Spirer, Austro Türk, Felemenk ve Türkiye tütünleri adındaki müesseseler ve bunların banka kredileri hakkında Maliye ve Ticaret vekillerinden şifahi suali. 5- — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un, yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile belediye ve özel idarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği takdirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye vekillerinden şifahi suali. 6. — İsparta Mebusu Ali Latifaoğlu'nun, İlköğretim kanun lâyihası, Ortaöğretim kadro -kanun tasarısı ve 6273 sayılı Kanundan faydalanamayan öğretmenler hakkında ne gibi bir hazırlık yapıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi suali. (Arkasında). 7. — Adıyaman Mebusu Şefik San'ın. 1959 malî yılı içinde inşa ettirilecek lise, muallim mektebi ve orta mektep olup olmadığı ve nerelerde inşa ettirileceği ile Adıyaman Lisesi inşaatının 1959 malî yılı programından çıkarılması sebebi hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 8. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygun'un. Sincanlı kazası Ortaokul binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden şifahi suali. 9. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, Afyon Devlet Hastanesindeki hemşire ve ebenin siyasi toplantıya katıldıkları için ve vekâlet emrine alındıkları, sonra vazifeye başlatılmaları sebebine dair Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 10. - Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın. inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle bâzı inhisar maddelerinde sıkıntı hasıl olup olmadığı ile buna dair mezkûr vilâyetten müracaat vâki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden şifahi suali. 11. — İsparta Mebusu Tevfik Tığlı'nın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve Gümrük malzemeleri ile bu tesislerin ikmali hakkında imar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 12. — Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın. Meclise gelen ziyaretçiler, teşrifatçıların dununu ile Meclisin ön kapısından kimlerin girmeye salahiyetli olduğuna dair İdare Âmirlerinden şifahi suali. Teklif : 1. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çeltikçioğlu'nun, Saraçoğlu mahallesinin Üniversite sitesine iblâğına dair kanun teklifleri.
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 29 Ocak 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reis vekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip olundu. Rize Mebusu İzzet Akçal’ın ,Bütçe müzakerelerini müteakip Personel Kanunu'nun görüşülmesi hakkındaki takriri ile İsparta Mebusu Ali Latifaoğlu'nun İlköğretim Kanun Lâyihası , Orta öğretim Kadro Kanunu tasarısı ve 6273 sayılı Kanundan faydalanamıyan öğretmenler hakkında ne gibi bir hazırlık yapıldığına dair Maarif Vekilinden şifahi sualini geri aldığına dair olan takriri okundu ve ıttılaa arzolundu. Suallere geçildi : Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın , Türkiye'de kamyon ve kamyonetler ithalinin Türk Mümessiller tarafından yapılmasından ne gibi fayda mülahaza edildiği ve bu mümessillerin sayısına dair sualine Koordinasyon Vekili Sebati Ataman ve yine aynı mebusun Kamyon ve kamyonet , traktör ve yedek parçaların ithalinde kâr hadleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılmaması hakkındaki şifahi sualine Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen cevap verdiler. Sual sahibinin ve diğer bazı mebusların konuşmasını müteakip sualler cevaplandırılmış oldu. Sinop Mebusu Ömer Özen'in Atatürk Orman Çiftliğinde öldüğü Rivayet edilen 50 ye yakın büyük baş hayvanın ölüm sebepleri hakkında Ticaret ve Ziraat Vekillerinden olan şifahi suali , takrir sahibi bu celsede hazır bulunmadığından gelecek inikada talik edildi. Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın , Herman Spirer ,Ostro Türk , Felemenk ve Türkiye Tütünleri Şirketi adındaki müesseseler ve bunların banka kredileri hakkında Maliye ve Ticaret Vekillerinden olan şifahi suali üzerinde Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Ticaret Vekili Hayrettin Erkmen gerekli izahatı verdiler.Sual sahibinin konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 5 Şubat 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation