Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Nisan 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
20.Nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 15.4.1952 Salı saat: 15 de 1. Geçen oturun tutanak özetinin okunması. 2. Evvelce verilen karar mucibince Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan mukayeseli raporun okunması. 3. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun Anayasa tasarısının hazırlanmasını mütedair teklifi hakkında Başbakan'ın mütalâası. 4. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15.1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Bakanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayasa'nın 49.ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakanım ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 5. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in13.2.1952 tarihli, Eylül.1951atarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılmasına dair 3116 kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.2.1952 tarihli, İstanbul telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 8. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri,nin 1.4.İİ52 tarihli, Manyas köylerinde Merkez İlçe Baytarları tarafından kara sığır boğalarının köylülerin ellerinden cebren alındığı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu, 9. İsparta Milletvekili Kemal Demiralay’ın 3.4.1952 tarihli, bu yıl üç yerde yeniden teşkil edilen mürettep ağır ceza mahkemeleri hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturun tutanak özeti. D.P. Meclis Grubu umumi Hey'eti 16.4.1952 salı günü saat:15 de Başkan vekillerinden Esat Budakoğlu'nun başkanlığında toplandı .Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet olduğu anlaşıldığından birleşin açıldı. Türkiye-Fransa Parlamentoları arasında teşekkül etmiş ve geçen dönen yıllarında faaliyete başlanış bulunan Türk-Fransız dostluk Grubunun yenilen-nesi hakkında Dışişleri Bakanlığından Yüksek Meclis Başkanlığına yazılan ve Grubunuza intikal eden müzakere hakkında Gruba malumat verilmiş ve Türk-Fransız dostluk Grubunun idare kurulunun teşkili hususunda grup idare hey'etine yetki verilmiştir. 1. Geçen oturun tutanak özeti okurmuş ve umuni hey'etin ittilâma arzedilmiştir. 2. Grup Tarın ihtisas komisyonunca hazırlanan Orman Kanunu tasarısı hakkındaki raporun maddelerinin müzakeresine geçilmiş ve neticede orman Kanununun metninde ormanın tarif edilmesi ve istihsal ormanlarının koru ve baltalık olmak üzere ayrılması prensibi kabul edilmiştir. 3. Ormanların tahdidi mevzuu üzerinde müzakere açılmış, saat: 19 a kadar devam etmiş ve Grupta mevcut üye adedi bir karar alınmasına imkân vermeyecek derecede azalmış bulunduğundan müzakerelere 17.4.1952 perşembe günü saat: 15 de devan edilmek üzere birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation