Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Mayıs 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-05-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
22nci İnikat Demokrat Parti Meclis Grupu Ruznamesi 10 Mayıs 1955 Salı saat 15 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- D.P. Meclis Grupu İdare heyetinin üç aylık hesap bilançosu. 3- Belediye meclisi seçimleri hakkında Ankara mebusu Talat Vasfi Öz’ün takriri. 4- Ağrı mebusu Kasım Küfrevi’nin 14/4/1955 tarihli, Grup çalışma tarzını tesbit edecek onbeş kişilik bir komisyon tefriki hakkındaki takriri. 5- Bursa mebusu Agah Erozan’ın 27/4/1955 tarihli, meclis hesaplarında Dahili Nizamnamenin 61 nci maddesine rşayet edilip edilmediği hakkında Başkanlık Divanından sorusu. 6- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 29/4/1955 tarihli Gaziantep ile Urfa arasındaki şosayı Murat çayı üzerinden Berdeçe’ye bağlıyan natamam köprü hakkında Nafia Vekilinden sözlü sorusu. 7- Zonguldak mebusu Cemal Kıpçak’ın 2/5/1955 tarihli, iç vilayetimizde radyo istasyonu kurulacağına dair Devlet vekilinin 2 Mayıs tarihli Zafer gazetesinde çıkan beyanatı hakkında alakalı Devlet Vekilinden sözlü sorusu. 8- İzmir mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 3/5/1955 tarihli, Esnaf vergisinin tadiline dair olan layiha hakkında Maliye Vekilinden sözlü sorusu. 9- Kırklareli mebusu m. Ali Ceyhan’ın 3/5/1955 tarihli, memleketimizde istihsal olunan beyaz peynir vesair gıda maddeleri için ithal olunan levha teneke miktarı ile memleket ihtiyacı olan kalay miktarı hakkında İktisat ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 10- Erzurum mebusu Bahadır Dülger’in 4/5/1955 tarihli, Zirai Donatım Kurumu memurlarından olup Erzurum’da muvakkat bir vazife ile bulunan Münip Özer hakkında açılan adli tahkikat safhasına dair Adliye ve ziraat vekillerinden sözlü sorusu.
Geçen celse zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 10 Mayıs 1955 Salı günü saat 15de Abidin Potuoğlu’nun reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- D.P. Meclis Grupu İdare heyetinin üç aylık hesap bilançosu okundu aynen tasvip olundu. 3- Grup İdare heyetinin sunuşu olarak, belediye seçimlerinin tehiri hakkında Genel İdare Kurulunun mütaleasının alınması hususundaki Grupun kararı üzerine, Genel İdare Kurulu ve Grup İdare heyetinin müştereken yaptığı toplantıda, belediye seçimlerinin tehiri hususunda görüş birliğine varıldığı ve bu hususta Genel İdare Kurulu namına Fuat Köprülü’nün izahatı dinlendikten sonra müteaddit hatipler konuştu. Başvekil bu hususta geniş izahatta bulundu. Belediye seçimlerinin tehiri hususu, büyük çoğunlukla kabul edildi. 4- Zonguldak mebusu Hüseyin Balık’ın gündem harici söz isteği kabul edildi, konuştu. Başvekil Adnan Menderes cevaplandırdı. 5- Ağrı mebusu Kasım Küfrevi’nin Grup çalışma tarzını tesbit edecek 15 kişilik bir komisyon tefriki hakkındaki takriri, takrir sahibi tarafından geri alındı. 6- Bursa mebusu Agah Erozan’ın; meclis hesaplarında Dahili Nizamnamenin 61 nci maddesine riayet edilip edilmediği hakkındaki sorusu okundu. Meclis hesapları mürakıbı Ferit Tüzel tarafından verilen izahattan, soru sahibi Agah Erozan’ın konuşmasından sonra, Meclis Riyaset Divanının bu mevzuda nazarı dikkatinin çekileceği, Riyaset tarafından tefhim edildi ve soru tamamlandı. 7- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun Gaziantep ile Urfa arasındaki şoseyi Murat Çayı üzerinden Berdece’ye bağlıyan natamam köprü hakkındaki sözlü sorusu okundu. Soru sahibinin takririndeki isim yanlışlığı dolayısıyla, yeniden tetkikat yapılması için, Nafia Vekilinin talebi üzerine, görüşülmesi gelecek içtimaa talik edildi. 8- Zonguldak mebusu Cemal Kıpçak’ın üç vilayetimizde radyo istasyonu kurulacağına dair Devlet Vekilinin 2 Mayıs tarihli Zafer gazetesinde çıkan beyanatı hakkındaki sözlü sorusu okundu. Devlet Vekili Mükerrem Sarol’un bu hususta verdiği geniş izahattan sonra, muhtelif hatipler ve soru sahibi konuştu. Soru tamamlandı. Vaktin ilerlemiş olması hasebiyle 17/5/1955 Salı günü toplanmak üzere içtimaa son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation