Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 29 Mayıs 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-05-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 29 Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in Riyasetinde toplandı, I- Yoklama yapıldı; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu* III- Sorulara geçildi * 1- Giresun Mebuslarının 2/5/1958 tarihli , lâstik ayakkabılar İle bunların son zamanlarda düşük kalitede piyasaya sürüldüğü ve bu hususta Vekâletin malumatı olup olmadığı hakkında Sanai Vekilinden sözlü soruları, okundu. Soru sahipleri ile muhtelif mebuslar konuştular fikirlerini izah ve temennilerde bulundular • Sanayi Vekâleti Vekili Sıtkı Yırcalı söz alarak gerekli izahatı verdiğinden soru cevaplanmış oldu* 2- Konya Mebusu Abdurrahrman Fahri Ağaoğlu'nun Cezair milli kurtuluş hareketi ve Fransız imha politikası ile Türkiye'nin durumu hakkında Hariciye Vekilinden sözlü sorusu , soru sahibi bulunmadığı için gelecek içtimaa talik olundu* 3- Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu’nun , Hapishanelerdeki Tüberkülozlular için ayrı bir sanatoryum'un düşünülüp düşünülmediği hakkında Adliye Vekilinden sözlü sorusu okundu* Soru sahibi ve bazı mebuslar fikirlerini belirttiler. Adliye Vekili Esad Budakoğlu bu mevzuda gerekli İzahatı verdi , soru cevaplandırıldı. Gündemin takrirler kısmında yer alan ve Konya Mebusu Abdurrahman Fahri Ağaoğlu'nun , Dahili Nizamnamenin ,Bütçe müzakereleri ile ilgili bazı maddelerinin tadiline mütedair takriri , takrir sahibi bulunmadığından gelecek içtimaa talik edildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 5 Haziran 1958 Perşembe günü toplanılmak üzere İçtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation