Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 7 Temmuz 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-07-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
28 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 7.7.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.l952 tarihli, Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 3- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç’ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek olan kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 4- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender’in 5.2.1953 tarihli, toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başkandan sözlü sorusu. 5- Ordu Milletvekili Refet Aksoy’un 3L.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan-(Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 6- Ordu Milletvekili Reyzi Boztepe’nin 27.4.1953 tarihli, Jandarma matbaası ve Jandarma Umum Komutanlığı hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 7- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu’nun 29.4.1953 tarihli, vekaletle idare edilen Vekalet Müsteşarlığı ile Emniyet Unum Müdürlüğü ve memleket'asayişi hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 8- Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu’nun 26.5.1953 tarihli,19 mayıs stadyumundaki spor gösterilerinde Milletvekillerine tadbik olunan muamelelerin normal olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 9- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe’nin 1.6.1953 tarihli, Fatsa Frengi Mücadele tabibi Niyazi Güngör hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 10- Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz’ın 24.6.1953 tarihli, ithal edilen ziraat makinalarındaki ithalatçı karı, İzmirde.imal edilen pamuk çırçırlama makinası ile Unimog traktörleri hakkında Tarım Bakanı ile Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 7 .7 .1953 salı günü saat. 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Başkanlık Divanı sunuşu olarak 27 imzalı ve Millet Partisinin bazı salahiyetli mensuplan tarafından gazetelerde yayınlanan beyanat ve bu parti faaliyetinin memlekette bugünkü müstakar nizamı tehlikeye düşürecek bir mahiyet arzeylediğini gösteren bazı haberler üzerine Hükümetin ne düşündüğü ve bu faaliyet hakkındaki malumat derecesi ne olduğu Başbakan, Adalet ve İçişleri Bakanlan tarafından izah edilmesi talebini havi takrir Heyeti Umumiyeye arzedildi ve yapılan oy tadadında ekseriyetle gündemin ilk maddesine alınması kabul edildikten sonra İçişleri-Adalet Bakanlarının verdikleri malumatı müteakip Başbakan'ın etraflı beyanat ve izahatı dinlendi. Birleşime on dakika ara verildikten sonra ikinci oturum açıldi. 2- Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'ın, Meclisin yaz tatiline girmek üzere bulunduğu cihetle Hükümetin iç ve dış politika etrafında izahat talebini havi sorusu okundu. Bu mesele etrafında bazı Milletvekilleri söz alarak görüşlerini bildirdiler. Bu takririn önümüzdeki birleşimde görüşülmesi kararlaştı. 3- Gündemin ikinci maddesinde Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Başbakandan sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 4- Üçüncü maddede Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 5- Dördüncü maddede Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in Başbakandan sözlü sorusu kendisi bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 6- Beşinci maddede Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un Başbakandan sözlü sorusu Başbakan bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. 7- Altıncı maddede Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe’nin içişleri Bakanından sözlü sorusu okundu. Soru sahibinin buna mütedair Grup Riyasetine verdiği takrirle birleştirilerek görüşülmesini teklif etmesi üzerine geri bırakıldı. 3- 7 nci maddede Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu’nun İçişlerli Bakanından sözlü sorusu kendisi bulunmadığından. 9- 3 nci maddede Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun İçişleri Bakanından sözlü sorusu kendisi bulunmadığından, 10- 9 ncu maddede Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu Bakan bulunmadığından 11- 10 ncu maddede Kocaeli Milletvekili Mehmet Yılmaz'ın Tarım ve Ekonomi Bakanlarından sözlü sorusu kendisi bulunmadığından. Gelecek birleşime bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka mevzu kalmadığından 14.7.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation