Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Şubat 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-02-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
19.2.1952 Salı’ 1 geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2 - Amasya Milletvekili Cevdet Topçu'nun Adapazarı vagon atelyesi tahkikatı netayici ve mesulleri hakkında ne muamele yapıldığına dair 22.1.1952 tarihli Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu . 3 - Grup Tarım İhtisas Komisyonunca hazırlanan (Orman Kanununun ana- prensipleri) hakkındaki raporun Tarım Bakanının bu mevzuda geçen oturumda verdiği ve basılarak üyelere dağıtılan beyanatı ile birlikte müzakeresi • 4 - Konya Milletvekili A. Fahri Ağaoğlu'nun) 6.IV.1951 tarihli yeni bir Anayasa tasarısı hazırlanmasının Umumi Heyette müzakeresi hakkındaki teklifi . 5 - Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu’nun 22.V.1951 tarihli , Balık evciliği muameleleri hakkındaki Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusunun ilk üç maddesi . 6 - Çankırı Milletvekili Kazım Arar'ın 18.VII.1951 tarihli , Ankara Doğumevi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu • 7 - Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü'nün 29.XI.1951 tarihli , Ankaradan sökülerek Adanaya verilmesi kararlaştırılmış olan otomatik santralın Eskişehire verilme sebebi hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu . 8 - Seyhan Milletvekili Reşat Güçlü’nün , 5682 sayılı Pasaport Kanun nunun 17 nci maddesinin tatbiki hakkındaki 29.XI.1951 tarihli , Başbakandan sözlü sorusu , 9 - Ankara Milletvekili Ömer Bilen'in 21.XII.1951 tarihli , bir Amerikalı gedikli tarafından kaçırılan Türk kızı hakkında ne düşünüldüğüne dair ilgili Bakanlardan sözlü sorusu . 10 - Muğla Milletvekili Natık Poyrazoğlu'nun , 21.XII.1951 tarihli , celp, sevk ve terhis işleri hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu . 11 - Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15.1.1952 tarihli , istifa suretiyle ayrılan bir bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp bir başkasının geçici olarak vekillik etmesinin Anayasanın 49 ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakanın ne düşündüğü hakkında sözlü sorusu . 12. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün'ün 23.1.1952 tarihli, Milli İradenin tam olarak tecellisi için seçimlerde nisbî sistem usulü hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. 13. Çanakkale Milletvekili Bediî Enüstün'ün 12.1.1952 tarihli, Reader's Digest mecmuasında Amerika elçisinin Sayın Dışişleri Bakanına izafetle söylediği sözler hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 14. İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın 11.2.1952 tarihli,Yunanistan Hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofoklis Venizelos'un son defa memleketimizi ziyaret ve temaları hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 15. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 13.2.1952 tarihli , Eylül.1951 tarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay "Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Hey'eti 19.2.1952 salı günü saat:15 de Grup Başkanvekili Esat Budakoğlu'nun başkanlığında toplandı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Gündemin ikinci maddesini teşkil eden Amasya M.V. Cevdet Topçu'nun Adapazarı vagon atelyesi hakkındaki sözlü sorusu üzerinde müzakereye devam edildi. Muhtelif hatiplerin sorularını Ulaştırma Bakanı cevaplandırdı• Müzakerenin yeterliği hakkında Aydın Milletvekili şevki Hasırcı Bursa Milletvekili Ragıp Emeç, Burdur Milletvekili Mehmet özbey ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'ın verdikleri 19.2.1952 tarihli önergeler oya konup kabul edildikten sonra vaktin İlerlemiş olmasından saati 19.40 da oturuma son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation