Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 3 Mayıs 1956

Loading...
Thumbnail Image
Date
1956-05-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
On sekizinci İnikat D.P Meclis Grubu Ruznamesi 3 Mayıs 1956 Perşembe, Saat : 15 1- Yoklama 2- Geçen toplantı zabıt hulasasının okunması 3- Sunuşlar 4- Sorular 1- İstanbul Mebusu Necmi Ateş ile Tekirdağ Mebusu Samim Yücedere’nin, Çatalca bölgesi Askeri birlikleri akar yakıt nakliyatının Silivri Acentesinden alınıp başka bir şahsa devredilmesi sebebi hakkında Milli Müdafaa, Maliye ve Ticaret vekillerinden, 2- Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci’nin 16/1/1956 tarihli, Kıbrıs meselesi ve Londra Konferansında İngiltere Hariciye Vekili tarafından Kıbrıs için ileri sürülen teklif hakkında, Başvekil ve Hariciye vekillerinden, 3- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, Örfi İdare mıntakalarında kaç gazetenin kapatıldığı ve bu kapatılmaların sebebi hakkında Hükümetten, 4- Manisa Mebusu Muhlis Tümay’ın, 29/11/1955 tarihli C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek hakkında açılan Amme davasına bakan hakim ve davası hakkında bir takibat olup olmadığı varsa mahiyeti hakkında Adliye Vekilinden, 5- İzmir Mebusu Arif Güngören’in, 27/12/1955 tarihli, Sirkeci – Halkalı elektrikli trenin durumu hakkında Münakalat Vekilinden, 6- Diyarbakır Mebusu M. Hüsrev Ünal’ın, 10/12/1955 tarihli, Turizm Bankasının kuruluş tarihiyle Ziraat Bankasının yapılan kredi yardımı ve Turizm Bankası Umum Müdür Vekilinin durumu hakkında Maliye, Ticaret ve Devlet Vekillerinden, 7- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in 1/12/1955 tarihli resmi plakalı otomobiller hakkında Hükümetten, 8- Zonguldak mebusu Suat Başol’un resmi otomobiller hakkında Başvekilden, 9- Çankırı mebusu Asmım Emrem’in 23/1/1956 tarihli Grupumuzun muhterem azalarının Meclis Umumi Heyetine ve Encümenlere devamlarına dair Başvekilden, 10- İzmir mebusu Mehemt Ali Sebük’ün 25/1/1956 tarihli D.P. iktidarının giriştiği ve elde edilen müspet neticeleri, Büyük halk kütlelerine yaymak ve duyurmak hususunda ne gibi vasıtalara müracaat olunduğu ve basın politikası hakkında Başvekilden, 11- Seyhan mebusu Mehmet Ünaldı’nın Minneapolis-Türk traktörlerinin ancak %25 inin Türkiye’de imal edildiğine dair şirketin murahhas azası Mr. Foss’un beyanatı hakkında işletmeler ve ziraat vekillerinden, 12- Gazianteb mebusu Süleyman Kuranel’in 1950 senesindenbu yana yapılan verem hastaneleri, bunların hizmete girenlerinin miktarı ve bunların kaça mal olduğu ve bunlardan hizmete girmeyenlerin miktarı hakkında sıhhat ve içtimai muavenet vekilinden, 13- Kayseri mebusu Osman Nuri deniz’in 20/2/1956 tarihli, Develi’deki Sultan sazlığının kurutulması hakkında Nafia vekilinden, 14- Kayseri mebusu Osman Nuri deniz’in 20/2/1956 tarihli, Zamantı ırmağından istifade hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair Nafia vekilinden, 15- Ağrı mebusu Halis Öztürk’ün 30/3/1956 tarihli, Tutak kazasının Karakoyu köyündeki evinin iki defa olmak üzere aranması sebebiyle ve bu arama neticesi hakkında Başvekilden, 16- Antalya mebusu Attila Konuk’un 2/4/1956 tarihli, Türkiye’de halen çalışmakta olan Traktör miktarı ile bunların akar yakıt durumları hakkında Ticaret ve ziraat vekillerinden, 17- Van mebusları Hilmi Durmaz ile Muhlis Görentaş’ın 2/4/1956 tarihli, Erciş Posta şefi Bekir’in nakli hakkında Münakalat vekilinden, 18- Ankara mebusu Seyfi Kurtbek’in 16 Nisan 1956 tarihli, Ahmet Rauf Tanır tarafından(Edebiyat Fakültesi ve komünizm) adında TBMM ne hitaben neşrolunan bir broşür hakkında Maarif ve Dahiliye Vekillerinden, Sözlü soru ve teklifleri.
Geçen toplantı zabıt hülasası: Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 3 Mayıs 1956 perşembe günü saat 15de Burhanettin Onat’ın riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı. Ekseriyet bulunduğu görüldüğünden celse açıldı 2- Geçen toplantı zabıt hülasası okundu 3- Reis; başvekilin huzuru ile devam etmesi lazım gelen dahili meselelerin müzakeresi; Başvekil seyahatta bulundukları için tehir edilmişti. Bugün de toplantıda bulunmadıklarından gelecek toplantıya bırakılmıştır. 4- Antalya mebusu Enver Karan, ruzname dışı söz aldı. Bazı gazete muhabirlerinin Çankaya’da Cumhurbaşkanlığ köşkünün önünde çıkardıkları hadiseler hakkında hükümetin izahat vermesinin yerinde olacağını beyan etti. Ruznamenin müzakeresine geçildi. 5- Ruznamenin; 1,3,5,8,9,10,11,15,16, ve 18 nci maddeleri ilgili vekiller bulunmadığından, 17 nci maddesi soru sahibi bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 2,6,12,13 ve 14ncü maddeleri soru sahipleri üst üste iki defa toplantıda bulunmadıklarından soruları düştü. 6- Ruznamenin 4ncü maddesinde Manisa mebusu Muhlis Tümay’ın CHP genel sekreteri Kasım Gülek hakkında adliye vekilinden sözlü sorusunu vekil cevaplandırdı. Soru sahibi konuştu. Sorunun müzakeresi tamamlandı. 7- Kocaeli mebusu Sefer Göksel’in 7nci maddedeki sorusunu geri aldığına dair tezkeresi okundu. Soru çıkarıldı. Ruznamede görüşülecek başka madde kalmadığından 8 Mayıs 1956 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation