Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Mayıs 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ İKİNCİ İNİKAT 14 Mayıs 1959 Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler : 1. — Nevşehir Mebusu-Münib Hayri Ürgüblü’nün, Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 2. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının, Safaalan köyü ve Istıranca ormanlarından faydalanma mevzuunda Ziraat Vekilinden şifahi suali. 3. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 4. — Bitlis Mebusu Nusrettin Barut’un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 5. — Konya Mebusu Ali Saim Kaymak’ın, Karabük demir istihsalini artırmak için girişilen tevsiat işleri hakkında Sanayi ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 6. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar’ın, İller Bankasında yapılan bâzı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 7. — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu’nun, Ağrı vilâyeti içme sularına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 8. — İçel Mebusu Yakup Karabulut’un, Hükümet ricalinin tayyare ile seyahati için, D. H. Y. nın ne gibi tedbirler aldığına dair Münakalât Vekilinden şifahi suali. 9. — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu’nun, Ağrı Petrol Ofis Ajanlığı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. 10. — İsparta Mebusu Kemal Demiralay’ın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santrali mevzuunda İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 11. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü’nün, son sene içindeki jet uçak kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkında Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali. 12. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan’ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci’nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation