Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 21 Mayıs 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİ ÜÇÜNCÜ inikat 21 Mayıs Perşembe, Saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sualler 1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski Jl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 2. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 4. — Konya Mebusu Ali Saim Kaymak'ın, Karabük demir istihsalini artırmak için girişilen tevsiat işleri hakkında Sanayi ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 5. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, İller Bankasında yapılan bâzı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ve iskân Vekilinden şifahi suali. . 6. — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı vilâyeti içme sularına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 7. — İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın, İsparta - Eğridir Kovada Elektrik Santrali mevzuunda İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali 8. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, son sene içindeki jet uçak kazaları ve lüzumlu önleyici tedbirler hakkında Millî Müdafaa Vekilinden şifahi suali. 9. — Muş Mebusu Şefik Çağlayan'ın, Muş Petrol Ajanı hakkında Ticaret Vekilinden şifahi suali. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde gecen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 21 Mayıs 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu’nun Reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi ve celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hulâsası okunarak tasvip olundu. Gündem dışı söz alan Tedbirler Komisyonu Raportörü Gazianteb Mebusu Bahadır Dülger ; Komisyon raporunun Grup Umumi Heyetine arzedilememesi sebeplerini izah etti. Suallere geçildi : Birinci maddeyi teşkil eden " Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü’nün , Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibata dair Adliye Vekilinden olan şifahi suali „ Adliye Vekili Esad Budakoğlu tarafından cevaplandırıldı. Sual sahibi ve bir mebusun konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. İkinci maddeyi teşkil eden;" Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının , Kilis Kazasındaki üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden olan şifahi suali ne Maarif Vekili Celâl Yardımcı cevap verdi ,muhtelif mebusların ve Başvekil Adnan Menderes’in konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Üçüncü Maddeyi Teşkil eden ; " Bitlis Mebusu Nusrettin Barut un , Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekilinden olan şifahi sualin vekil bu celsede hazır bulunmadığından gelecek inikada talik olundu. Dördüncü maddeyi teşkil eden " Konya Mebusu Ali Saim Kaymak ın , Karabük Demir istihsalini artırmak için girişilen tevsiat işleri hakkında Sanayi ve Münakalât Vekillerinden olan şifahi suali „ ne Sanayi Vekili Sebati Ataman ile Münakalat Vekili Muzaffer Kurbanoğlu cevap verdiler . Sual sahibinin konuşmasını müteakip sual cevaplandırılmış oldu. Vakit gecikmiş bulunduğundan 23/5/1959 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation