Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Aralık 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-12-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Yedinci İnikat D.P Meclis Grubu Ruznamesi 13 Aralık 1955 salı saat 15 1- Yoklama 2- Geçen Celse Zabıt Hülasasının okunması 3- Hükümet programının okunması Geçen Celse Zabıt Hülasası Demokratik Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 13 Aralık 1955 Salı saat 15 de Burhanettin Onat’ın reisliğinde toplantı. Toplantı yapıldı. Ekseriyet mevcut olduğundan celse açıldı. 1- Reis, bugünkü ruznamenin Hükümet programının okunmasından ibaret bulunduğunu, Hükümetin hazır olup olmadığını sordu. Bu sırada Trabzon mebusu Sabri Dilek program hakkında bir takriri bulunduğu evvela bunun müzakeresini rica etti. Riyasetçe daha önce zaptın okunacağı bildirildi. 2- Geçen celse zabıt hülasası okundu. Manisa Mebusu Muammer Alakant söz alarak zaptı sabık’ın geçen geçen grup toplantısında cereyan eden müzakere ve karalara aksettiremediğini ifade etti. Buna cevap veren Bursa Mebusu Haluk Şaman grupta geçen müzakerelerin ve Grupça alınan kararların Zabıt Hülasasından mevcut bulunduğu söylendi. Trabzon mebusu Sabri Dilek Tekrar söz alarak usul hakkında konuşacağını ve programın basılıp dağıtıldıktan 24 saat sonra müzakeresi için verdiği takririn bir an evvel müzakeresine rica etti. Bu sırada zabıtı Sabık Reye arz olunarak kabul edildi. Reis usul hakkında verilen takririn mahiyetini hülasasının gruba arz ederek hükümet programını dinledikten sonra reye arz edeceğini beyan etti. Reisin beyan üzerine Başvekil kabinenin programını okudu. Programın okunmasına müteakip Riyaset programının basılıp dağıtılmasına dair verilen ikinci takriri okuttu. Takrir sahiplerinden Trabzon Mebusu Sabri Dilek bu mevzuda izahata bulundu. Bu arada birçok kâtipler konuştular. Sonunda takrir reye koyularak reddedildi. Program hakkında konuşmak üzere (58) hatip söz almış bulunuyordu. Müzakere usulü konuşma müddeti ve program üzerinde gerek Hükümet reisi ve gerekirse birçok hatipler fikirlerini beyan ettiler. Verilen kifayeti müzakere takriri kabul olundu. Bunu müteakip itimat reylerinin gizli olarak verilmesine dair muhtelif imzalı bir takriri reye konuldu ret edildi. Bunun üzerine teamül mucibince açık oylamaya geçildi. Neticede yapılan tasnif sonunda itimat oyuna (385) iştirak vaki olmuş ve bunlardan (37) muhalif ve (7) müstenkife karşı (341) oyla 4. Menderes Hükümetine itimat beyan olduğu anlaşılmıştır. Vakit gece yarısını geçmişti. 20 Aralık 1955 Salı günü saat 15 de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation