Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 27 Mart 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-03-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 27 Mart 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Bursa Mebusu Halûk Yaman'ın Riyasetinde toplandı. I- Yoklama yapıldı ekseriyetin mevcut olduğu görüldüğünden celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip olundu. III- Sorulara geçildi. 1- Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ Mebusları taralından verilen ve Trakya'nın istihsal ettiği lüks prinçlere konulan FUAT ile müstahsilin durumu hakkında Ticaret Vekilinden sözlü soruları ; kürsüden geri aldıklarını beyan ettiklerinden soru gündemden çıkarıldı. Meclis tahkikatı hakkında tekliflere geçildi. 1- Ankara Mebusu Faik Ahmet Barutçu ve Malatya Mebusu Nüvit Yetkin tarafından verilen ve seçim kanununda lüzumlu tadilâtın yapılması ve adli teminat hakkında , İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince Meclis Tahkikatı açılması hakkındaki takriri üzerindeki görüşmelerden sonra takririn reddi hakkında Denizli Mebusu Baha Akşit ve İsparta Mebusu Kemal Demiralay tarafından verilen takrir reye kondu. Kabul edildiğinden ittifakla reddine karar verildi. Ankara Mebusu Faik Ahmet Barutçu ve Malatya Mebusu Nüvit Yetkin tarafından verilen ve 27 Ekim 1957 seçimleri dolayısiyle o tarihlerdeki Alâkalı Devlet Vekili ile Dahiliye ve Adliye Veklileri hakkında tahkikat talebeden takrirleri üzerindeki görüşmelerden sonra Denizli Mebusu Baha Akşit ,Konya Mebusu Himmet Ölçmen ve Giresun Mebusu Mazhar Şener tarafından verilen ve takririn reddini talebeden takrir kabul edildiğinden taklif ittifakla reddedildi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 3 Nisan 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation