Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 24 Haziran 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 24 Haziran 1958 salı günü saat 15 de Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in riyasetinde toplandı. Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip olundu. Sunuşlar meyanında , Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi hakkında karar ittihazı mevzuunun görüşülmesine geçildi ; Bu mevzu üzerinde muhtelif hatipler söz alarak fikirlerini beyan ettiler • Ve muhtelif tekliflerde bulundular. 11 Ağustos'ta Meclis'in tekrar toplanması hakkındaki teklif ile 1 Eylülde toplantı yapılması hakkındaki teklifler reye vazedilerek kabul edilmedi. Meclis'in fevkalade hallerde toplantıya çağırabileceği aşikâr olduğuna göre 1 Kasımda toplanması kabul edildi. Başvekil Adnan Menderes'in müteaddit defalar kürsüye gelerek Grupu tenvir eden geniş ve etraflı izahatı ve Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs meselesinin son durumu hakkındaki izahları ile Dahiliye Vekili Namık Gedik'in ve muhtelif mebusların konuşmalarından sonra Vaktin gecikmiş olması ve gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Ekim 1958 sonunda toplanmak üzere celseye son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation