Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 12 Haziran 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-06-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hulasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 12 Haziran 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit'in Riyaseinde toplandı. I- Yoklama yapıldı. Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse [açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülâsası okundu; Zaptı sabık hakkında bazı mebuslar söz aldılar. Salı günü yapılan toplantı hakkında fikirlerini beyan ettiler. Kendilerine gerekli izahat verildikten sonra sunuşlara geçildi. 1958 Ara seçimlerinin yapılıp yapılmaması mevzuunda yapılan müzakerede Bursa Mebusu Müfit Erkuyumcu ile İstanbul Mebusu Hüsamettin Giray'ın seçimlerin yeni yapılmış olması ve münhal bulunan 10 mebusluğun meclis parti guruplarındaki nisabı değiştirmesine imkan olmaması sebebiyle ara seçimlerinin yapılmasında bir faide melhuz bulunmadığından bu seçimlerin yapılmaması haklı kındaki takrirleri reye konarak kabul edildi. Bundan sonra sorulara geçildi ; Konya Mebusu Abdurrahman Fahri Ağaoğlu’nun Cezair Millî Kurtuluş Hareketi ile Fransız imha politikası ve Türkiye'nin durumu hakkında Hariciye Vekilinden sözlü sorusu müzakere edildi. Bu mevzu hakkında Vekil gerekli izahatı verdi. Takrir sahibi fikirlerini beyan etti , Bu suretle soru cevaplandırılmış oldu. Gündemin ikinci maddesindeki Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu'nun Trabzon 'un Akçaabat ve Of Kazalarında birer Yükleme iskelesi inşaatının mutasavver olup olmadığı mutasavver ise etüd durumları hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu, hakkında Nafıa Vekili Tevfik İleri Gerekli cevapları verdi. Sual sahibi kürsüye gelerek fikrini beyan etti, sual cevaplandırıldı. Muş Mebusu Şemsi Ağaoğlu'nun Kıbrıs Mitinginin devam etmekte bulunması dolayısiyle , ekseriyetinde mevcut bulunmadığını ifade eden takriri beyan olundu. Ekseriyet mevcut bulunmadığından 19 Haziran 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere celseye nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation