Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 15 Şubat 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-02-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası. Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 15 Şubat 1955 Salı günü saat: 15 de Hulusi Köymen’in reisliğine toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. Geçen celse zabıt hülasası okundu. İtiraz eden bulunmadı. Bu sırada ruzname harici söz isteyen Antalya Mebusu Burhanettin Onat kürsüye gelerek Meclis Hesaplarını inceleme encümeninin Saraylar hakkında Meclise verdiği raporunun Grup Heyeti Umumiyesin de görüşülmesi için takrir vermiş olmasını istedi. Reis Hulusi Köymen tarafından Grup İdare Heyetince takririn ruznameye alınmamasının mucip sebepleri izah olundu. Kayseri Mebusu Fikri Apaydın söz alarak raporda bahis mevzuu hususlar hakkında mahallinde tetkikler yapılmak üzere Riyaset Divanınca Heyetinize cevap verileceğini ve meselenin bugünkü ruznameye alınmamasını teklif etti. Bunu müteakip Bursa Mebusu Agah Erozan’ın ruznamenin birinci maddesine bu raporun alınmasını mutazammın takriri reye konularak ekseriyetle kabul edildi. Rapor okundu. Agah Erozan, Meclis Hesaplarını İnceleme encümeni reisi Salih Fuat Keçeci, Kamil Gündeş, Emrullah Nutku, Sinan Tekelioğlu, Kasım Küfrevi ve Ali Ulvu Arıkan söz alarak rapor etrafında düşündüklerini açıladılar. Bu sırada Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Bursa Mebusu Raif Aybar taraflarından meselenin bir karara vardırılması teklifini mutazammın Riyasete verilmiş takrirleriyle, yine Kocaeli Mebusu Turan Güneş’in müzakerenin kifayeti takriri reye konulmak için ekseriyet kalmadığı ve daha söz almış 7 kişinin söz hakkını kullanmadığı riyaset tarafından izah edilerek, gelecek toplantıda müzakereye devam edilmek kaydı ile içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation