Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 6 Mayıs 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-05-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi FEVKALÂDE İNİKAT 6 Mayıs 1959 Çarşamba Saat : 16 1. — Tedbirler Komisyonunun raporu üzerinde müzakere açılması.
Fevkalâde İnikat Zabıt Hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Fevkalade Umumi Heyeti , 6/5/1959 Çarşamba günü saat 16 da Grup Reisi Yozgad Mebusu Âtıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi.Tedbirler Komisyonu Raporu Grup huzurunda açıldı ve okundu.Rapor ve alınması gerekli tedbirler üzerinde Başvekil Adnan Menderes , Dahiliye Vekili Namık Gedik ve müteaddit mebuslar konuştular.Raporun tanziminden sonra geçen zaman zarfında hadiselerin çok daha ilerlemiş olması sebebiyle ; Tedbirlerin yeni duruma göre ayarlanması ve bunların Kanun Lâyihası şeklinde tanzim edilerek 14 Mayıs 1959 Perşembe günü yapılacak toplantıya getirilmek üzere , evvelce bu raporu hazırlamış bulunan Tedbirler Komisyonu'nun tavzifi kararlaştırıldı ve inikada son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation