Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 20 Ocak 1953

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-25T13:35:03Z
dc.date.available2019-06-25T13:35:03Z
dc.date.issued1953-01-20
dc.description.abstract13 ncü Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 20.1.1953 salı saat.15 de 1. Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 11.10.1952 tarihli,köy kalkınması hakkında Hükümetten sözlü sorusu. 3. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli, Deniz Ticaret politikamız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 4, Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,Milli Savunma Bakanlığınca satın alınan akaryakıt hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 5. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu. 6. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürlerle görüşmeleri’ bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında Hükümet görüşünün ne olduğu hakkındaki teklifi. 7. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,ithal edilen ziraat makinaları ve yedek parçaları hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 8. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli,Raman petrol tesisleri hakkında işletmeler Bakanından sözlü sorusu. 9* Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 10. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade’nin 14.11.1952 tarihli, İktisadi durumumuz, ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 11. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 14.11.1952 tarihli ,memleket umumi vaziyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu 12. İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Başar'ın 15.11.1952 tarihli, yeni orman kanunu tasarısı hakkında teklifi. 13. Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger ve Gaziantep Milletvekili Süleyman Kuranel’in 17.11.1952 tarihli,Güzel Sanatlar Akademisi hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu, 14. Bursa Milletvekili Agâh. Erozan'ın 28.11.1952 tarihli Adana ve Diyarbakırda yapılacak (1000) yataklı verem hastahanesi hakkında Sağlık Bakanından sözlü sorusu. 15. Bursa Milletvekili Agâh Erozan'ın 28.11.1952 tarihli,bir dersten sınıfta kalanların üst sınıfa devamlarındaki faydalar hakkında Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 16. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri"nin 1.12.1952 tarihli. Bandırma Emniyet Amiri Zeki Şahin hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 17. Manisa Milletvekili Şemi Ergin’in 3.12.1952 tarihli Kore gazilerinden Yüzbaşı Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 18. Manisa Milletvekili Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu”nun 6.12.1952 tarihli*,Büyük Doğu gazetesi Başmuharriri Necip Fazıl Kısakürek hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 19. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli, Anayasamızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair SÖzlü sorusu. 20. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, Kıbrıs adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 21. Savunma Bakanından sözlü sorusu. 22. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan,ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 23. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12,1952 tarihli,Başbakandan sözlü sorusunun 3 ncü maddesi. 24, Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli, Orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında. Tarım Bakanından sözlü Sorusu 25. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldan beri ne kadar harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 26. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tetkik eden kimselere verilen harcırahlar halikında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 27. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli,Büyük Doğu gazetesinin Edebiyat fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitim .Bakanından sözlü sorusu, 28. Denizli Milletvekili Mustaf Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli,Milili Savunmaya ait Ordonat Ana Tamir Fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 29. Gümüşane Milletvekili A.Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli,yeni bir mahalli idareler bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli, ikinci dünya harbinde Trakya'da yapılan Çakmak Hattına dair Milli
dc.description.abstractGeçen Birleşim Tutanak Özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 20.1.1953 salı günü saat 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı» 1. Geçen birleşim tutanak özeti okundu» 2. Geçen oturumda İzmir Milletvekili Tarık Gürerk'in takriri üzerine yapılan görüşme sırasında gerek mumaileyhin ve gerek diğer Milletvekillerinin bazı sorularının bilâhere cevaplandırılacağı,Ekonomi ve Ticaret Bakanı tarafından beyan edilmiş olmasına göre bu oturumda bu suallerin cevaplandırılıp cevaplandırılmıyacağı Bakandan soruldukta! Henüz hazırlanmadığını ve bazı hususlar hakkında tahkikat yaptıracağını bu sebepten bu suallerin cevaplarının bilâhere verileceğini bildirmesi üzerine vekilin hazırlandığı zamana bırakılması muvafık görüldü. 3- usul hakkındaki talebi üzerine kendisine söz verilen Samsun Milletvekili Muhittin Özkefeli, içtüzüğün 24 ncü maddesi gereğince komisyonlarda yapılan gizli oturumlarda Milletvekillerinin bulundurulmaması hususunun hiç bir suretle doğru olmadığı ve İçtüzük tadilâtının bir an evvel umumi heyete getirilmesi hususundaki dileği üzerine Anayasa komisyonunun bu hususta dikkat nazarı çekilerek mezkur tadilin bir an önce getirilmesi için Kiyaset makamınca teşebbüse geçileceği bildirildi» 4. Kayseri Milletvekili İsmail Berkok'un 11.10.1952 tarihli, köy kalkınması hakkındaki Hükümetten sözlü sorusu, Bakan bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı» 5. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli, Deniz Ticaret Politikamız hakkında Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu Bakanın talebi üzerine 15 gün sonra görüşülmek üzere tehir edildi. 6. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Milli Savunma Bakanlığınca satın alınan akaryakıt hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu Bakan tarafından cevaplandırıldı. Muhtelif hatipler mütalaalarını beyan ettiler. Soru sahibi bu husustaki düşüncelerini bildirdi. 7. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli, Döviz meselesi hakkındaki Maliye Bakanından sözlü sorusu, Bakan bulunmadığından gelecek toplantıya tehir edildi 8. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli Milletvekillerinin Bakanlar ve Genel Müdürler ile görüşmeleri bakımından bazı kolay ve pratik usuller hakkında Hükümet görüşünün ne olduğuna dair olan teklifi Başbakan bulunmadıkları için gelecek toplantıya bırakıldı. 9.Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli Döviz meselesi hakkında Maliye Bakanından sözlü sorusu Bakan bulunmadığından tehir edilmişti Maliye Bakanı sonradan Gruba geldi ve bütçe müzakerelerinin başlaması dolayısıyla belki gelecek hafta da cevaplandırılamıyacağı endişesi İle mezkur sorunun yine bu günkü gündem sırasına göre görüşülmesi hususundaki teklifi üzerine ve Heyeti Umumiye karan İle sorunun görüşülmesi uygun görüldü. Bu hususta Maliye Bakanı tarafından soru cevaplandırıldı. 10* Vaktin İlerlemiş olmasından 27.1.1953 salı günü saat. 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/2939
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 20 Ocak 1953tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199800877.pdf
Size:
11.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: