Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 2 Aralık 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-12-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen oturum tutanak özeti D.P. meclis Grubu umumi Heyeti 25.11.1952 salı günü saat: 15 de Başkanvekillerinden Osman Kapani'nin Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Tüzüğün 76 ncı caddesinde münderiç (mesele) kelimesinin seçimleri İhtiva etmediğine Grup umumi heyetince verilen karar üzerine Haysiyet divanı seçimleri öne alındı. Yapılan seçim neticesinde Maraş Milletvekili Abdullah Aytemiz İle Niğde Milletvekili Necip Bilge’nin ve 3 ncü tur neticesinde de Yozgat Milletvekili Niyazi Ünal Alcılı’nın asil üyeliklere; Ankara Milletvekili Ramiz Eren ile Tokat Milletvekili Halûk Ökeren'in de yedek üyeliklere seçildikleri anlaşılmıştır. 3. Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun gensoru teklifi Başbakan'ın huzuru İle müzakere edilmek üzere tehir edilmiştir. 4. T.B.M.M. ni temsilen Yogoslavya'ya gidecek heyet için bir misli fazlasıyla aşağıda isimleri yazılı 30 arkadaş aday olarak seçilmişlerdir Kasım Küfrevi (Ağrı).Kemal Eren (Amasya),İbrahim Subaşı (Antalya), Yahya Pelvan (Balıkesir).Selâhaddin İnan (Bitlis).Mahmut Güçbilmez (Bolu), Hulusi Köymen (Bursa),Nihat İyriboz (Çanakkale),Ahmet Başıbüyük (Çorum), Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır),Mustafa Zeren (erzurum).Ali Ocak (Gaziantep), adnan Tüfekçioğlu (Giresun),Aziz Köksal (İçel).Reşit Turgut (Isparta). Fuat Hulusi Demirelli (İstanbul),Hadi Hüsman (İstanbul),Pertev Arat (İzmir Ahmet Keskin (Kastamonu),Süleyman Sururi Nasuhoğlu (Kütahya),İhsan Şerif özgen (Kütahya),Mazhar Özsoy (Maraş Fahri Köşkeroğlu (Niğde),Refet Aksoy (Ordu),Ahmet Morgil (Rize),Cemil Yardım (siirt),Nurettin Ertürk (Sivas), Yusuf ziya Tuntaş (Tekirdağ),Salih Esat Alperen (Trabzon),Muastafa Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon).. 5. Afyon Milletvekili Kemal Özçoban ve arkadaşlarının,Milletvekillerinin protokoldeki mevkileri hakkında sözlü sorusu üzerinde müzakere açıldı. Dışişleri Bakanı,soru sahibi ve muhtelif hatipler mütalâalarını bildirdiler .Daha 6 milletvekili söz almış bulunuyordu Vaktin ilerlemiş bulunnasından 2.11.l952 salı günkü toplantıda müzakerelere devam edilmek üzere birleşime son verildi.
7.nci Birleşin D.P. Meclis Grubu Gündemi 2.XII.1952 salı saat:15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu,nun 18.XI.1952 tarihli, Bakanlıklarda hasıl olan değişiklikler üzerine Başbakanın Meclisten Güven oyu istememesi sebebine dair GENSORU açılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi. 3. Afyon Milletvekili Kemal özçoban ve arkadaşlarının,Milletvekillerinin protokoldeki mevkileri, resmi merasimlere davet edilen ve edilmeyenler hakkındaki kıstas ve törenlere davet edilen Milletvekillerine yapılan kötü muameleler hakkında Meclis Başkanlık divanı ile Hükümetten sözlü soruları. 4. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 2.6-.1952 tarihli,siyasi partilerin iktidarda iken her ne suretle ve nam ile para ve mal almalarının ve iktisapta bulunmalarının men’ine dair kanun teklifleri. 5. Manisa Milletvekili Şemi Erginin 2.5.1952 tarihli, Manisa memleket hastahanesi bakteriyologu Yümmi Gediz,in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım , Bakanından sözlü soru. 6. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın,2.6.1952 tarihli,köylüden inşaat malzemesi için alınan rüsum ve kereste nakil ücretleri hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7. Van Milletvekili İzzet Akın'ın 4.6'1952 tarihli,Van ve Hakkâri illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 8. Konya Milletvekili A.Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1952 tarihli,kanunu nedeninin boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki teklifleri. S. İzmir Milletvekili Tarık Gürerk’in 16.5.1952 tarihli,İtalyaya yapılan pamuk satışları ve bu anlaşmada cari dış ticaret reji- la Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. «
Geçen oturum tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 2.XII.1952 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu’nun başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından billeşim açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun 18.11.1952 tarihli Başbakandan Gensoru açılmasını mutazammın teklifinde gensoru mahiyeti görülmediğinden , çoğunlukla reddine karar verildi. 3. Afyon Milletvekili Kemal özçoban ve arkadaşlarının. Milletvekillerinin protokoldaki mevkileri hakkındaki sözlü sorusu üzerinde müzakereye devam edildi. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler.Neticede|Meclis Divanı ve Hükümet tarafından bu hususta verilecek izahatın dinlenmesi için soru gelecek birleşime bırakıldı. V. Vaktin ilerlemiş olmasından 9.12.1952 salı günü toplanmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation