Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Şubat 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-02-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen celse zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 8 Şubat 1955 Salı günü saat: 15 de Abidin Potoğlu’nun reisliğine toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Grup İdare Heyetinin üç aylık hesap bilançosu okunarak 7337 lira 57 kuruş kasa mevcudu bulunduğu, üç aylık masraf yekununun 3774 lira 20 kuruş olduğu ve halen 3563 lira 37 kuruş bakiye kaldığını tespit eden bilanço gruba arz edilerek tasvip olundu. 3- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusu, kendisinin üst üste iki celsede bulunmamasından ruznameden çıkarıldı. 4- Ordu Mebusu Cemil Bengü’nün Hariciye Vekilinden sözlü sorusu vekil bulunmadığından gelecek toplantıya bırakıldı. 5- Bilecik Mebusu Talat Oran’ın Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu okundu. Vekil cevap vererek, mevzu bahis memur hakkında tahkikat yapıldığını ve bu tahkikatın vekaleti tatmin etmediği cihetle yeniden tahkikata devam olunduğunu ifade etti. Bundan sonra soru sahibi ve birçok Mebus arkadaşlar söz alarak Gümrük memurlarından şikayetle vekilin cevabının tatminkar olmadığını ileri sürdüler, Neticede: Alakadar memurlar hakkında yapılmakta olan tahkikat dolayısıyla müzakerelerin gelecek toplantıya bırakılmasına dair olan Aydın Mebusu Cevat Ülkü’nün takriri, evvelce söz alan mebus arkadaşların söz hakları mahfuz kalmak şartıyla reye konularak aynen kabul olundu. Vaktin gecikmiş olmasından 15/2/1955 Salı günü saat: 15 de toplanılmak üzere celseye son verildi. 13’ncü İnikat D.P. Meclis Grubu Ruznamesi 8 Şubat 1955 Salı saat : 15 de 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Grup İdare Heyetinin üç aylık hesap bilançosu. 3- İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu’nun 20/1/1955 tarihli, tütün müstahsillerinden kesilen %5’ler hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusu. 4- Ordu Mebusu Mehmet Cemil Bengü’nün 31/1/1955 tarihli, harici siyasetimizin son gelişmelerine dair Hariciye Vekilinden sözlü sorusu. 5- Bilecik Mebusu Talat Oran’ın 31/1/1955 tarihli, bazı mebuslara Gümrükte yapılan muamelelere dair Gümrük ve İnhisarlar vekilinden sözlü sorusu. 6- Muğla Mebusu Natik Poyrazoğlu’nun 2/2/1955 tarihli, bir “İstanbul Vekaleti” teşkili hususunda Başvekil’in ne düşündüğüne dair sözlü sorusu.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation