Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Mayıs 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-05-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D.P. Meclis Grubu Gündem. 8.5.1952 Perşembe Saat: 15 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2- Evvelce verilen karar mucibince Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan mukayeseli raporun müzakeresinin devamı. 3, Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu’nun Anayasa tasarısının hazırlanmasını mütedair teklifi hakkında Başbakandan mütalaası, 4. Burdur Milletvekili Fethi' Çelikbaş’ın 5.V.1952 tarihli Sayın Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuat Köprülü'nün Yunanistan seyahatinde, siyasî, askeri, İktisadî ve kültürel müzakerelerin hudut ve mahiyeti hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 5. Niğde Milletvekili Necip Bilge’nin 15.1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Bakanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayasa’nın 49,ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakan’ın ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 6. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis’in 13.2.1952 tarihli,Eylül.1951 tarihinden Şubat.1952 sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula boş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 7. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 8. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27,2.1952 tarihli,İstanbul telefon şebekesine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 9. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin 1.4.1952 tarihli, Manyas köylerinde Merkez ilçe baytarları tarafından kara sığır boğalarının köylülerin ellerinden cebren alındığı hakkında Tarım Bakanından sorusu. 10. Demiralay'ın 3.4.1952 tarihli, bu yıl üç yerde yeniden teşkil edilen mürettep ağırceza mahkemeleri hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 11. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 14.4.1952 tarihinde: yürürlüğe giren 5858 sayılı kanuna göre Yargıtayda kurulması gereken 6.ncı ye 7.nci daireler hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 12. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil’in 14.4,1252 tarihli, Milli Savunmaya ait Ordonat Ankara ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu, 13. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 14.4.1952 tarihli, Tekirdağ orman teşkilâtının, kentalde 30 kuruş yerine 115 kuruş rüsum ismi altında alınan vergi hakkında Tarım Bakan’ından sözlü sorusu. 14. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 2,5.1952 tarihli, Manisa Memleket hastahanesi Bakteriyologu Yümmi Gediz’in nakli ile soran yerinde ipkası hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 8.5.1952 perşembe günü saat: 3 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun başkanlığında toplandı. Çoğunluk olduğu anlaşıldığından birleşin açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Evvelce verilen karar gereğince Tarım Bakanlığı tarafında hazırlanan mukayeseli raporun müzakeresine devam edildi. Kocaeli Milletvekili Yeredoğ Kişioğlu tarafından verilen 5.ncü ve 4.ncü maddelerin tekriri müzakeresi oya konularak kabul edildi. İstanbul Milletvekili A.Hamdi Başar tarafından verilen takrir okundu. Takrir muhteviyatına göre, Orman kanun tasarısının Grup İhtisas komisyonu raporu, geçici komisyon ve Hükümet tasarısı arasındaki mucibi ihtilaf olan hususların Grupça müzakeresi uzun zamana muhtaç olduğu beyan edilerek bunun bir an evvel halli için Grup ihtisas komisyonu ile geçici komisyonun Grup üyeleriyle, bu işle alâkadar olabilecek Grup üyelerinden müteşekkil bir karma komisyon kurularak aradaki ihtilafların bu komisyon tarafından halledilerek Grup Hey'eti umumiyesine arzı hakkındaki teklif reye konularak ekseriyetle kabul edildi.ve ihtisas komisyonunun Ormanın tarifi ve tasnifi hakkındaki evvelce kabul edilen maddeleri müstesna diğer geriye kalan prensip maddelerinin bu yeni teşekkül eden komisyona havalesi kabul edildi. 3. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun takriri Başbakan bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 4. Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın takriri, Başbakan bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 5. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin takriri, Başbakan bulunmadığı için gelecek toplantıya, bırakıldı. 6. Afyon Milletvekili ali İhsan Sabis'in takriri, Milli Savunma Bakanı bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 7. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın takriri, kendisi bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 8..Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun takriri, Ulaştırma Bakanı bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 9. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin takriri, kendisi bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 10. Milletvekili Kemal Demiralay'ın takriri, kendisi bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 11. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin, Yargıtayda kurulması gereken 6.ncı ve 7.nci daireler hakkındaki sorusunu adalet Bakanı cevaplandırdı. 12. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in takriri, Milli Savunma Bakanı bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. 13. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın takriri, Tarım Bakanının mühlet istemesi üzerine 27.5.1952 salı günkü toplantıya tehir edildi. 14. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in takriri, Sağlık Bakanı bulunmadığı için gelecek toplantıya bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 13.5.1952 salı günü toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation