Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 8 Mayıs 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-05-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
YİRMİ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 8 Mayıs 1958 Perşembe saat : 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuşlar IV - Sorular : 1. — Hüseyin Nail Kubalı'nın Vekâlet emrine alınması kararının kaldırılmasiyle kürsüsüne iade edilmesi sebeplerinin Maarif Vekili tarafından bildirilmesi hakkında 10 Nisan 1958 tarihli ve Bursa Mebusa Hüseyin Bayrı'nın sual takriri. 2. — Sinob Mebusu Ömer Özer'in, 26 . III . 1958 tarihli Devlet Orman işletmesi ve Kereste fabrikaları ile kereste fiyatları hakkında Ticaret ve Ziraat Vekillerinden sözlü sorusu. 3. —»Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, 7 . IV . 1958 tarihli ve inşaat malzemesi ile kereste fiyatlarının artışı hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 4. — Giresun mebuslarının Fisko Birlik fındık satışları ve fiyatları hakkında Ticaret Vekilinden sözlü soruları. 5. — Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 2 . V . 1958 tarihli fındık ihracatı takas durumu ve satış fiyatları ile Fisko Birlik Umum Müdürü Zeki Davutoğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebi hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 6. _ Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 2.V. 1958 tarihli Hamburg'ta bulunan Linter pamuğu ve bunun ihraç şartları ile takas durumları hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. 7. — Giresun Mebuslarının, 2. V. 1958 tarihli ve lâstik ayakkabılar ile bunların son zamanlarda düşük kalitede piyasaya sürüldüğü ve bu hususta vekâletin malûmatı olup olmadığı hakkında Sanayi Vekilinden sözlü sorulan. 8. — Kastamonu Mebusu Dr. Şükrü Esen'in 5 . V . 1958 tarihli, Cide - Kastamonu ve İnebolu karayollarının ve otobüslerinin kifayetsizliği ve bu sebeple münakalenin daha siyada deniz yolundan yapıldığı ve fakat İnebolu'nun bundan müstefidolamaması sebebiyle oraya bir ara postası ihdasının düşünülüp düşünülmediği hakkında Münakalât Vekilinden sözlü sorusu.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 8 Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Bursa Mebusu Halûk Şaman'ın Riyasetinde toplandı. 1- Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. III- Sorular'da 1- Hüseyin Nail Kübalı'nın Vekalet emrine alınması kararının kaldırılmasıyla Kürsüsüne iade edilmesi sebeplerinin Maarif Vekili tarafından bildirilmesi hakkında 10 Nisan 1958 tarihli ve Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı'nın sual takriri hakkında geçen celse söz alan mebusların isimleri okundu. Başkaca söz alan bulunmadığından ve bir celse evvel alakalı Vekil tarafından gerekli izahat verilmiş olduğundan sual cevaplandırılmış oldu. 2- Sinop Mebusu Ömer özen'in 26/III/1958 tarihli , Devlet Orman İşletmesi ve Kereste fabrikalar ile kereste fiatları hakkında Ticaret ve Ziraat Veklilerinden sözlü sorusu okundu. Sayın Başvekil , Ziraat Vekaleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu ve Ticaret Vekili Abdullah Aker ile muhtelif mebuslar söz aldılar • Verilen izahat sonunda sual cevaplandırılmış oldu. 3- Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın 7/IV/1958 tarihli ve inşaat malzemesiyle kereste fiatlarının artışı hakkında Ticaret Vekilinden sözlü sorusu , soru sahibi bulunmadığı için gelecek celseye bırakıldı. Ruznamenin 4 ve 5 nci maddelerinde yer alan iki sual takriri mahiyetlerinin bir olması sebebiyle birlikte müzakeresi Riyasetçe reye vaz edilerek kabul edildi. Bu mevzu üzerinde Ticaret Vekili Abdullah Ak ve muhtelif mebuslar söz aldılar • Başvekilimiz tarafından geniş izahat verildikten sonra sual cevaplanmış oldu. Vaktin gecikmiş olması hasebiyle 15 Mayıs 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation