Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Nisan 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-04-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
22.nci Birleşim: D.P. Meclis Grubu Gündemi 4.1952 perşembe saat: 15 de 1. Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2. Evvelce verilen karar mucibince Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan mukayeseli raporun okunması 3. Konya Milletvekili Fahri Ağaoğlu'nun Anayasa tasarısının hazırlanmasını mütedair teklifi hakkında Başbakanın mütalaası. 4. Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin 15,1.1952 tarihli, istifa suretiyle ayrılan bir Bakanın yerine asil olarak tayin yapılmayıp diğer bir Başkanın geçici olarak vekillik etmesinin Anayasa'nın 49.ncu maddesine aykırılığı hususunda Başbakan'ın ne düşündüğüne dair sözlü sorusu. 5. Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 13.2.1952 tarihli, Eylül.1952Atarihinden Şubat, İ95.İ sonuna kadar vukua gelmiş olan askerî uçak kazaları ile Genel Kurmay Başkanı için İstanbula beş gidip boş dönen uçak ve Genel Kurmay Başkanının seyahatler ile esas vazifelerinden çok uzak kaldığı hakkınca Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Ormanların sınırlandırılmasına dair 3116 sayılı kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7. Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 27.2.1952 tarihli, İstanbul Telefon şebekesine dair* Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 8. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin 1.4,1952 tarihli, Manyas köylerinde Merkez ilçe baytarları tarafından kara sığır boğalarının köylülerin ellerinden cebren alındığı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9. İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'ın 3.4,1952 tarihli, bu yıl üç yerde yeniden teşkil edilen mürettep ağırceza mahkemelerin hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu.
Geçen oturum tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Hey'eti 17.4.1952 perşembe günü saat 15 de Grup Başkanı Refik Şevket İnce'nin başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet olduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu Bu toplantıda görüşülmesi kararlaştırılan Orman Kanunu tasarısı hakkında hazırlamış olan mukayeseli maddeler üzerinde görüşülerek üzere Tarım Bakanının hazır bulunması lüzumuna dair Çoruh milletvekili zihni Ural'ın vermiş olduğu takrir üzerine cereyan eden müzakere neticesinde teklif ekseriyetle kabul edilmiştir. 3 Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan tarafından verilen ve orman kanununun müzakeresi tamamlanıncaya kadar Grubun haftada İki defa toplanması yolundaki önergesi ekseriyetle kabul edilmiş ve gündemde başka madde olmadığından 24.4.1952 perşembe günü toplanmak üzere birleşime son verilmiştir.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Demokrat Parti Meclis Grubu, Tutanaklar, Nadir Eserler
Citation