Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 1 Aralık 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-12-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
6 ncı Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 1.12.1953 salı saat;15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu'nun 1.10.1953 tarihli,Japonya'ya yapılan pamuk ve İspanya'ya yapılan buğday satışları ile Yeni Dış Ticaret Rejimi hakkında Ekonomi ve Ticaret Vekilinden sözlü sorusu. Erzurum Mebusu Memiş Yazıcı'nın 23.XI.1953 tarihli,bu toplantı yılındaki Meclis çalışmalarına dair teklifi.
Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 1.XII.1953 salı günü saat 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak ihtisas komisyonlarına geçen sene seçilmiş olan üyelerin bu sene de vazifelerine devam etmeleri hususu Heyeti Umumiyeye arzedilerek tasvip edildi. 3- Başbakan söz aldılar; son günlerin siyasi olayları üzerinde mücmel izahatta bulundular. Bunu müteakip 4- Kocaeli Mebusu Mümtaz Kavalcıoğlu’nun Ekonomi Bakanından sözlü sorusunun müzakeresine geçildi. Soruda, İspanyaya satılan buğdaylara dair mevzu üzerinde ayni zamanda ordu mebusu Atıf Topaloğlu tarafından da Büyük Millet Meclisine bir sözlü soru verildiği cihetle, Meclis Heyeti Umumiye sinede görüşülecek olan bu hususun ayrıca şimdiden grupta görüşülmesinin doğru olamıyacağı noktai nazarı Heyeti Umumiyece tasvip olundu# Bu suretle sorunun yalınız birinci fıkrası üzerinde görüşmeğe devam edildi. Bakan söz aldı. Müteakiben soru sahibi ile, Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık ,Muammer Alakant,Kastamonu Mebusu Şükrü Kerimzade, İstanbul Mebusu Ahmet Hamdi Başar konuştuktan sonra, vaktin gecikmesi ve daha yedi Mebusun söz almış bulunması dolayısile görüşmelere 8.XII.1953 salı günkü toplantıda devam edilmek üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Demokrat Parti Meclis Grubu, Nadir Eserler
Citation