Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 2 Nisan 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-04-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi ON SEKİZİNCÎ ÎNÎKAT 2 Nisan 1959 Perşembe saat: 15 I - Yoklama II - Geçen toplantı zabıt hulâsası III - Sunuş IV - Sualler 1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 2. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 4. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının, Safari lan Köyü ve Istıranca ormanlarından faydalanma mevzuunda Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5. — Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının, 1959 yılı içinde, il ve köy yolları için ne miktar paranın tevzi edileceği ve ime suları için boru temini mevzuunda Nafıa Vekilinden şifahi suali. 6. — Bolu Mebusu Nezih Tütüncüoğlu'nun, Şişli Çocuk Hastanesinde kurulan Göğüs Şirürjisi Servisi hakkında Sıhhat Vekilindim şifahi suali. 7. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. Teklif : Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çelikçioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin üniversite sitesi haline getirilmesine dair kanun teklifi. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakerat hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 2 Nisan 1959 Perşembe günü saat 15 te, Grup Reisvekillerinden Denizli Mebusu Baha Akşit'in reisliğinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tesbit edildi. Geçen toplantı zabıt hülasası okundu ve tasvip olundu. Sunuşlara geçildi: Avrupa İstişari Asamblesine Türkiye’yi temsilen iştirak edecek âza namzetlerinin seçimi yapıldı ve seçim neticesinde Basri Aktaş, Hamdi Bozbağ, Hamdi 'Sağıp Atademir, Baki Erden, Kasım Küfrevi, İsmail Şener ve Halim Alyot aday seçimini kazandılar ve Ahmet Tokuş ile Nazlı Tlabar aynı miktarda rey aldıklarından aralarında çekilen kur’a Nazlı Tlabar'a isabet ettiğinden kendisinin listeye ilavesiyle seçim neticelendi. Suallere geçildi: Geçen inikatta müzakeresi tamamlanamayan ve gündemin beşinci maddesini teşkil eden Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının 1959 yılı içinde il ve köy yolları için ne miktar para tevzi edileceği ve içme suları için boru temini mevzuunda Nafia Vekilinden şifahi sualinin görüşülmesine devam edildi. Müteaddit mebusun konuşmasından sonra Reis, daha söz almış bir kaç arkadaş ve karara arzedilecek takrirler bulunduğunu, salonda ise karar nisabının mevcut olmadığını ifade ederek 16 Nisan 1959 Perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet verdi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation