Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 26 Ocak 1954

Loading...
Thumbnail Image
Date
1954-01-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
14 ncü Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 26.1.1954 Salı Saat.15 de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Afyon Mebusu Ali İhsan Sabis'in 11,1.1954 tarihli,Kahire Büyük elçimizin Mısır topraklarından çıkarılması hadisesi ile Burhan Belge'nin bu mevzudaki radyo konuşması hakkından Dışişleri Vekilinden sözlü sorusu. 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger'in 11.1.1954 tarihli. Devlet Demiryollarına dair Ulaştırma Vekilinden sözlü sorusu. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun 18.1.1954 tarihli. Karayollarında yevmiyeli ve büro hizmetlerinde Çalışanların 6212 numaralı kanundan istifade etmemeleri sebebi hakkında Bayındırlık Vekilinden sözlü soruları. 5- Manisa Mebusu Adnan Karaosmanoğlu'nun l8.1,954 tarihli,bu yılki ego tütün piyasası hakkında Gümrük ve Tekel Vekilinden sözlü sorusu. 6- Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu'nun 18.1.1954 tarihli,Daday ve Ilgaz Savcıları hakkında Adalet Vekilinden sözlü sorusu. 7- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun 20.1.1954 tarihli,Değirmendere Hidro-Elektrik santralı ve Trabzon verem hastahanesi inşaatına dair Bayındırlık vekilinden sözlü sorusu.
Geçen Tutanak Özeti. Demokrat Parti Meclis Gurubu Umumi Heyeti 26.1.1954 Salı günü saat 15 te Başkan Hulusi Köymenin Başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Gecen Birleşim Tutanak özeti okundu. Maddelere geçilmeden evvel Konya Mebusu Hidayet Aydıner’in 21.1.1954 tarihli Ticaret Kanunu ve bunun tatbik suretini gösteren kanunun toptan müzakere ve kabulü hakkındaki teklifi Başkanlık Divanı sunuşu olarak Umumi Heyete arzedildi. Teklif sahibi Hidayet Aydıner söz aldı, takririni izah ederek bu günkü gündeme alınmasını teklif etti. Başkan bu teklifi reye arzetti ve çoğunlukla reddedildi. Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık söz aldı. Meclis gündeminde bulunan Orman kanunun bir an evvel müzakeresinin Grupça karara alınmasını teklif etti. Başkan, Meclis gündeminde bulunan bu kanun tasarısının diğer maddelere taktimen ve tercihan müzakeresi İçin Grupça bir karar alınması teklifini reye arzetti. teklif reddolundu. Bunu müteakip gündeme geçildi. 2- Gündemin 2 nci maddesinde Afyon Mebusu Ali İhsan Sabis’in Dışişleri Tekilinden sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından, 3- Erzurum Mebusu Bahadır Dülger’in Ulaştırma Tekilinden sözlü sorusu, soru sahibi bulunmadığından, gelecek gündeme bırakıldı. 4- Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ile Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu’ nun Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu görüşüldü. Tekil cevap verdi. Soru sahibi Mahmut Goloğlu konuştu. Bir hatip daha söz aldı. Tekil yeniden izahlarda bulundu. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. 5- Manisa Mebusu Adnan Karaosmanoğlu'nun Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu Vekil tarafından cevaplandırıldı. Soru sahibi konuştu. Muhtelif hatipler fikirlerini beyan ettiler. Vekil tekrar izahlarda bulundu. Sorunun görüşülmesi tamamlandı. 6- Kastamonu Mebusu Hayri Tosunoğlu bir takrir vererek gündemin 6 nci maddesindeki Adliye Tekilinden sözlü sorusunu geri aldı. 7- Gündemin 7 nci maddesindeki Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlunun Bayındırlık Tekilinden sözlü sorusu Tekil Bulunmadığından gelecek birleşime bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından 2.Şubat.l954 Salı günü Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation