Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 21 Nisan 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-04-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
20 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 21.4. 1953 salı saat.15de 1- Geçen birleşim tutanak özetinin okunması. 2- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 3- Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durumunu, ithalat ve ihracatımla hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 4- Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 3.12.1952 tarihli, Kore Gazilerinden Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 5- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsah Sabis'in 15.9.1952 tarihli,ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6- Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan. Ormanların sınırlandırılmasına dair plan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7- Tekirdağ Milletvekili-Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 8- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli,orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldanberi ne kadar harcırah verildiği hakkında bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 10- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 11- Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 12- Denizli’Milletvekili Mustafa Gülcügil'in l4.4-.1952 tarihli. Milli Savunmaya ait ordonat ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 13- Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir mahalli İdareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 14— Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 16.1.1953 tarihli C.H.P, iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı ,ormanların devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 15- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın, siyasi partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 16- Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarihli okul klasikleri adı altında liselerde okutulan (Michael Kohl-has) adlı kitap hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 17- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli, Toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 18- Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun 26-3-1953 tarihli, 3780 sayılı Milli Korunma kanununun 30 ncu maddesinin halen tadbik şekli hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 19- Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın 30.3.1953 tarihli, Adapazarı ağır bakım tamir fabrikasında yapılan yolsuzluklar hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 20- Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın 25.3.1953 tarihli, yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirlerle; bina yapımını teşvik kanunu hakkında Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 21- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli,C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü soruşu. 22- Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun l6.4.1953 tarihli, Gülhane hastahanesinin bugünkü durumu hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu.
Geçen Birleşim tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 21.4.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlu'nun Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Başkanlık Divanı sunuşu olarak vefat eden,Bursa Milletvekili Halil Ayan ile Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tuntaş'ın hatıralarını tazizen sukut vakfesinde bulunuldu. 2- Raman petrolleri rafineri tesisleri hakkındaki sorusunun gündemden çakan İmasından dolayı Erzurum Milletvekili Memiş Tazıcı'bin «geçen oturuma daki itirazı üzerine yapılan tetkikat neticesinde mumaileyhin şifahi olarak tahkikat açılması hakkındaki teklifi esas itibariyle vekiller hakkında bir tahkikat talebini havi olmadığı cihetle Grupça bir tahkikat açılmasına lüzum olmadığı ancak soruda adı geçen savcı hakkındaki tahkikatın mahkemenin üç defa ademi takip kararına rağmen dördüncü defa tekrar yürütüldüğü ve hakkında takibat talebinde bulunulduğu, ikramiye alan bazı memurların yolsuz ikramiye almış oldukları taktirde haklarında takibat yapılmak üzere Bakanlıkça yolsuz ikramiye alıp almadıkları tetkik edilmekte olduğundan temamen icrai bir safhada bulunan bu tahkikatla neticesine kadar mezkur sorunun gündemde kalması mümkün olmadığı cihetle gündemden çıkarılmış olmasının usule uygun olduğu,gayet ilerideki tahkikat neticesi soru sahibini tatmin etmediği taktirde tekrar bir soru ile gruba gelebileceği riyaset makamı tarafından tefhim olundu. Bunu müteakip gündeme geçildi. 3- 2 nci maddedeki Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın Ekonomi Bakanından sorusu bakan bulunmadığından, 4- 3 ncü maddedeki Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin Ekonomi Bakanından sorusu Bakan ve kendisi bulunmadığından, 5 4ncü maddedeki Manisa Milletvekili Şemi Ergin Milli Savunma Bakanından sözlü sorusunu geri aldığını bildirdi. 6- 5 nci Maddede Afyon Milletvekili Ali İhsan Sabis'in Milli Savunma Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından, 7- 6 nci maddede Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın Tarım Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 5- 7 nci maddede Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Başbakandan sorusu, Başbakan ve kendisi bulunmadığından, 9- 8 nci maddede Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Tarım Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından. 10- 9 ucu maddede Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın Bayındırlık Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından. 11- 10 ncu maddede Yozgat Milletvekili Faik Erbaş’ın Devlet Bakanından sorusu,Bakan tarafından mühlet talep edildiğinden. 12- 11 nci maddede Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin Milli Eğitim Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından 13- 12 nci maddede Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in Milli Savunma Bakamımdan sorusu .kendisi ve Bakan bulunmadığından , 14- 13 ncü maddece Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın teklifi kendisi ve Bakan bulunmadığından, 15 14- ncü maddede Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Tarım Bakanından sorusu kendisi bulunmadığından, 16- 15 nci maddede Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Parti Başkanından sorusu, Başbakan bulunmadığından 17- 16 nci maddede Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün Milli Eğitim Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından, 18- 17 nci maddede Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in Başbakandan sorusu kendisi ve Başbakan bulunmadığından, 19* 18 nci maddede Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun Adalet Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından. 20- 19 ncu maddede Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın Milli Savunma Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından. 21- 20 nci maddede Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın Bayındır ılık ve içişleri bakanından sorusu Bakanlar ve soru sahibi bulunmadığından, 22- 21 nci maddede Ordu Milletvekili Refet Aksoy'ua Başbakandan sorusu Başbakan bulunmadığından . 23- 22 nci maddede Erzurum Milletvekili Fehmi Çobanoğlu'nun Milli Savunma Bakanından sorusu Bakan bulunmadığından Gelecek birleşim gündemine bırakıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 28.4.1953 salı günü saat 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation