Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 26 Mart 1959

dc.contributor.authorDemokrat Parti Meclis Grubu İdare Kurulu
dc.date.accessioned2019-06-28T08:15:28Z
dc.date.available2019-06-28T08:15:28Z
dc.date.issued1959-03-26
dc.description.abstractGeçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 26 Mart 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Mazlum Kayalar'ın riyasetinde toplandı. Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcut olduğu tespit edildi. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip olundu. Partiye iltihak eden Burdur Mebusu Behçet Kayaalp , Tokad Mebusu Keramettin Gençler ve Erzincan Mebusu Hüseyin ilahin Riyasetçe Gruba takdim edildiler. Ve her üçü de birer konuşma yaptılar. Sunuşlara geçildi Grup Reisi Âtıf Benderlioğlu’nun Londra'da vuku bulan müessif kaza münasebetiyle Başvekil Adnan Menderes'e Grup adına gönderdiği telgrafa Başvekilin cevabi mesajı okundu. Suallere geçildi Gündemin birinci maddesini teşkil eden Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy'un yapılmakta olan son memur ve müstahdem zamları ile Belediye ve özel İdarelerde çalışmakta bulunanlara da zam teşmil edildiği taktirde bu idarelere ne gibi gelir kaynağı düşünüldüğüne dair Maliye ve Dahiliye Vekillerinden İkinci maddesini teşkil eden Afyon Karahisar Mebusu Orhan Uygunlu Sincanlı Kazası Ortaokul Binası ve bunun bitimine kadar kullanılması düşünülen diğer bir binanın niçin kullanılmadığı ile 1958 senesi içinde hangi kaza ve nahiye merkezlerinde ortaokul açıldığı ve Sincanlı Ortaokulunun açılmaması sebebine dair Maarif Vekilinden ; Üçüncü maddeyi teşkil eden Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın inhisar maddelerine son yapılan zamlar sebebiyle Kastamonu vilâyetinde bazı inhisar maddelerinde sıkıntı hasıl olup ol madiği ile buna dair mezkur vilayetten müracaat vaki olup olmadığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden ; dördüncü maddeyi teşkil eden İsparta Mebusu Tevfik Tığlı'nın İsparta - Eğridir Kovada elektrik santralinden hangi kazaların istifade ettiği ile bu kazaların şebekelerinin hangi şahıslara ne zaman ihale edildiği ve gümrükte bekleyen malzemelerle bu tesislerin ikmali hakkında İmar ve İskân Vekilinden ve Beşinci maddesinin teşkil eden Manisa Mebusu Sezai Akdağ'ın Meclis'e gelen ziyaretçiler , teşrifatçıların durumu İle Meclis’in ön kapısından kimlerin girmeğe selâhiyetli olduğuna dair İdare Amirlerinde olan Şifahi sualleri sual sahiplerinin geri alma takrirleri ve şifahi talepleri ile geri alında ,gündemden çıkarıldı. Gündemin Altıncı maddesini teşkil eden İstanbul Mebusu Sedat Çetintaş’ın İstanbulun imarı hakkında İmar ve İskân Vekilinden , yedinci maddesini teşkil eden Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü'nün Devlet Demir yolları Umum Müdürünün Futbol federasyonu Reisliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât Vekillerinden ; Dokuzuncu maddesini teşkil eden Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü'nün eski kocaeli il başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibata dair Adliye Vekilinden olan şifahi sualleri sual sahipleri bu celsede hazır bulunmadıklarından ve sekizinci maddeyi teşkil eden Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu’nun Şeker şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden ve Onuncu maddeyi teşkil eden İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının Safaalan Köyü ve Stranca Ormanlarından faydalanma mevzuunda Ziraat Vekilinden olan şifahi sualler alâkalı vekiller celsede hazır bulunmadıklarından gelecek inikada talik olundu. Gündemin 11 nci maddesini teşkil eden Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının 1959 yılı içinde il ve köy yollara için ne miktar paranın tevzi edileceği ve içme sulara için boru temini mevzuunda Nafıa Vekilinden olan şifahi sualine Nafıa Vekili Tevfik İleri cevap verdi. Sual sahibi ve diğer birkaç mebusun konuşmalarını müteakip Reis ; Riyasete verilen müteaddit takrirler bulunduğu ve bunlardan bazılarının Grup kararına bağlanması talep edildiği ve salonda halen karar nisabı mevcut olmadığı beyaniyle Meclis’in Bayram tatilinin ne zaman verileceği bilinmediği cihetle gelecek toplantı gününün ayrıca ilân edileceğini ifade etmiş ve inikada son verilmiştir.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11543/3087
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.subjectDemokrat Partitr_TR
dc.subjectTutanaklartr_TR
dc.subjectNadir Eserlertr_TR
dc.subjectDemokrat Parti Meclis Grubutr_TR
dc.titleDemokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 26 Mart 1959tr_TR
dc.typeBooktr_TR
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
199801042.pdf
Size:
8.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: