Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 11 Aralık 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-12-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 11 Aralık 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisvekili Denizli Mebusu Baha Akşit’in Riyasetinde toplandı Yoklama yapıldı ; ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip edildi. Ruznamenin sualler kısmına geçildi. Birinci maddeyi teşkil eden Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun , Kastamonu ve Diyarbakır havalisinde , mahiyeti feci şekilde ölümle neticelenen hastalık hakkında Sıhhat Vekilinden sual takriri okundu ; Sıhhat Vekili Lütfü Kırdar izahatta bulundu. Sual sahibi ve bazı mebuslar söz alarak fikirlerini beyan ettiler. ve temennilerde bulundular. Bu suretle sual cevaplandırılmış oldu. Suallerin ikinci maddesini teşkil eden ve Konya Mebusu Halil Özyörük'-ün | Ankara'dan Beyrut'a kokain kaçırmaktan hüküm giymiş olan Merzuka Ak-çam'ın beraat ettirilmesi sebebi ve muhakeme safahati hakkında Adliye Vekilinden sual takriri okundu ; Adliye Vekili Esad Budakoğlu , mahkemenin de-vam etmekte olduğunu bu sebeple fazla İzahat vermenin mümkün olmadığını beyan etti. Bunu takiben sual sahibi Halil Özyörük konuşmasının sonunda sualini geri aldığını beyan etti. Bazı mebuslar bu sual takririni tekabbül ettiklerini beyan ettiler. Riyaset tarafından mevcut nizamname ve teamüller müvacehesinde sual takrirlerinin takabbül edilemiyeceği , ancak Dahili nizamnamenin 159 ncu maddesine göre istizah takrirlerinin takabbül edilebileceğini yeni bir teamül vadedip etmemenin hey'eti celilenin salâhiyeti dahilinde olduğu beyan edildi. Vaki olan görüşmelerden sonra Grup azalarından bir mebusun vermiş olduğu sual takriri sual sahibi tarafından heyeti umumiyede geri alındığı taktirde diğer bir mebusun bu suali takabbül edebilmesi hususundaki teklif reye konarak kabul edildi. Sudi Mıhçıoğlu ve Burhanettin Onat'ın bu suali takabbül etmesi üzerine müzakerelere devam edildi. Bazı mebuslar söz alarak fikirlerini beyan ettiler. Adliye Vekilinin verdiği izahattan sonra sual cevaplandırılmış oldu. Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden ve İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlunun Kömür Tevzi Müessesesi ve son zamanlarda halkın uğradığı müşkilat ile izalesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi Vekilinden şifahi suali okundu Sanayi Vekili Sebati Ataman gerekli izahatta bulundu. Sual sahibi söz alarak teşekkürle bazı temennilerde bulundu. Aynı mevzuda bazı mebuslar daha konuştular. Bu suretle sual cevaplandırılmış oldu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından 18 Aralık 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere İçtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation