Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 10 Şubat 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-02-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
15 nci Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 10.2.1953 salı saat 15 de 1. Geçen Birleşim tutanak özetinin okunması. 2. Grup İdare Kurulunun Uç aylık hesap blânçosu. 3. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı’nın 13.11.1952 tarihli Raman petrol tesisleri hakkında İşletmeler Bakanından sözlü sorusu. Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun 5.11.1952 tarihli,Deniz Ticaret politikanız hakkındaki Ulaştırma Bakanından. sözlü sorunu. 5. Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerimzade'nin 14.ll.1952 tarihli, İktisadi durumumun,ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 6. Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri’nin 1.12,1952 tarihli, Bandırma Emniyet Amiri Zeki Şahin Hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu. 7. Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 3.12.1952 tarihli,Kore gazilerinden Ramazan Akıncı hakkında, Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 8. Manisa Milletvekili Muhlis Tümay'ın 11.12.1952 tarihli,Anayasa mızın bünyesi üzerinde değişiklik lüzumu hakkında Sayın Başbakanın ne düşündüklerine dair sözlü sorusu. 9. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli,Kıbrıs Adası hakkında Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 10. Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis'in 15.9.1952 tarihli ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak Hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 11. Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın 27.5.1952 tarihinde görüşülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan,ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3116 nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 12. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli,Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 13. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 12.12.1952 tarihli,orman dışı köylerin orman içi köylerden çalı çırpı için iki kat resin vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 14. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş’ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldanberi ne kadar , harcırah verildiği hakkında Bayındırlık Bakanından sözlü, sorusu. 15. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş,ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili iskan ve inşaat işlerini tetkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 16. Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24.12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatı hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 17. Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli. Milli Savunmaya ait Ordonat ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 18.Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca'nın 9.9.1953 tarihli, Yeni bir mahalli idareler Bakanlığı teşkili hakkındaki,.teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu‘raporu. 19. Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 16.1.1953 tarihli,C.H.P, iktidarının 1945 te kabul ettiği 4785 sayılı ormanların Devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 20. Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç,ın,Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde suiistimallerini önlenecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 21. Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarihli okul klasikleri adı altında liselerde okutulan (MICHAEL KOHL-HAAS) adlı kitap hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 10.2.1953 salı günü saat.15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yoklama yapılarak çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Başkanlık Divanı sunuşu olarak! a) Çankırı Milletvekili Kasım Arar ile Kemal Alakart'un partiden çıkarıldıklarına dair olan Genel İdare Kurulu tezkeresi okundu. b)Hindistana gidecek olan Meclis heyeti için D.P. Grubu adaylarının seçimi yapıldı: ve neticede İbrahim Subaşı,Nail Geveci,Müfit Erkuyumcu,Haluk Şaman, Mustafa Gülcügil Kamil Tayşi, Samih İnal, Galip Kınoğlu,Halil Atalay Salih Esat Alperen Salih Fuat Keçeci,Sami Yaver, Behzat Bilgin, Muzaffer Ali Mühto, Emin Develioğlu ,Tarık Kozbek, Hamdi Dayı, Süreyya Dellaloğlu ,İsmail Işın Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu Niyazi Ünal Alçılı,Avni Yurda bayrak ,Nusret Kirişçioğlu, Cevdet Baybura Seyfi Oran,Hidayet Aydıner seçilmişlerdir. 2. Başkanlık Divanı sunuşlarından sonra İsparta Milletvekili İrfan Aksu gündem dışı söz aldı. Evvelce vermiş olduğu takririnin gündeme alınması sebebini sordu. Başkanvekili Abidin Potuoğlu mezkur takririn önümüzdeki sıra gündemine alınmış olduğunu bildirdi. Bunun üzerine İrfan Aksu ayni mahiyette gündem dışı yeniden bir takrir verdi.Başkan Osman Kapani ayni mahiyette iki takrir verilemeyeceğini, takrir sahibinin İkisinden birini kabul etmesini bildirdi. Takrir sahibi sıra gündemine alınan takririnden vazgeçtiğini ve yeni vermiş olduğu takririn derhal gündeme alınmasını talep etti.Başkan takriri oya koydu. Takrir kabul edilmedi. A 3. Grup İdare Heyetinin Uç aylık hesap blânçosu okundu, ve Kabul edildi. 4. Gündemin üçüncü maddesindeki Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın Raman petrol tesisleri hakkındaki takririnin konuşulmasına devam edildi. Bir çok hatipler söz aldılar. vaktin gecikmiş olmasına binaen ve söz alan diğer hatiplerin konuşma haklan mahfuz kalmak üzere birleşim bütçe müzakerelerinden sonra ilk salı günü saat.15 e bırakıldı.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation