Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 19 Nisan 1955

Loading...
Thumbnail Image
Date
1955-04-19
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
19uncu İnikat D.P. Meclis Grupu Ruznamesi 19 Nisan 1955 Salı saat 15 Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 19 Nisan 1955 Salı günü saat 15 de Hulusi Köymen’in reisliğinde toplandı. Yapılan yoklama neticesinde ekseriyet bulunduğu anlaşıldığından celse açıldı. 1- Geçen celse zabıt hülasasının okunması. 2- Maraş mebusu Abdullah Aytemiz’in 30/3/1955 tarihli, Meclis konuşmaları dolayısı ile Adliye Vekilinin bu babdaki cevabı hakkındaki takriri. 3- Erzincan Mebusu Veysel Varol’un 14/2/1955 tarihli, Erzincan’ın kurtuluşu münasebetiyle plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusu 4- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu. 5- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 22/2/1955 tarihli masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkında Dahiliye ve Adliye vekillerinden sözlü sorusu.
Geçen celse zabıt hülasası: 1- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu Geçen celse zabıt hülasası okundu. 2- Maraş mebusu Abdullah Aytemiz’in meclis bütçe konuşmaları dolayısile Adliye vekilinden sözlü sorusunun müzakeresine geçildi. Bu hususta söz alan Adliye Vekili sual mevzuu etrafında Medeni Kanunun esbabı mucibe layihasının ehemmiyetli gördüğü fıkralarını okuyarak etraflı izahat verdi. Müteakiben sual sahibi Abdullah Aytemiz noktai nazarını tafsilen beyan etti. Bunun üzerine Rize mebusu Osman Kavrakoğlu ile Diyarbakır mebusu Mustafa Ekinci ve tekrar sual sahibi ve adliye vekili konuştular. Bu mevzudaki müzakere sona erdi. 3- Erzincan Mebusu Veysel Varol’un 14/2/1955 tarihli, Erzincan’ın kurtuluşu münasebetiyle plağa alınan konuşmasının radyo programından çıkarılması sebebine dair Devlet Vekilinden sözlü sorusunu geri aldığından ruznameden çıkarıldı. 4- İzmir mebusu Rauf Onursal’ın 22/2/1955 tarihli “Demokrat İzmir” gazetesine yapılan kağıt tahsisi hakkında Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve İnhisarlar vekillerinden sözlü sorusu kendisi bulunmadığından bir sonraki celseye bırakıldı. 5- Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu’nun 22/2/1955 tarihli masuniyeti teşriiyesinin refine dair mazbata hakkında Dahiliye ve Adliye vekillerinden sözlü sorusunun müzakeresine geçildi. Vekil ve soru sahibi noktai nazarlarını izah ettiler ve sırasiyle söz alan İsmet Uslu, Mustafa Ekinci, Muammer Alakant, Abdülkadir Eryurt, Aleksandr Hacopulos, Sabri Dilek, Kemal Balta konuştular. Sorunun müzakeresi tamamlandı. Ruznamede görüşülecek başka madde olmadığından 26/4/1955 Salı günü saat 15de toplanılmak üzere içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation