Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 13 Kasım 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-11-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 31 Ekim 1958 Cuma günü saat 15 de Grup Reisvekili Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in Riyasetinde toplandı ve Grup Reisliğine seçilen Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu' nun Riyasetinde toplantıya devam etti. Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip edildi. Ruznamenin üçüncü maddesini teşkil eden Grup Reisi seçiminde Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu'undan başka namzet bulunmadığından verilen karar gereğince işari reyle ve ittifakla Atıf Benderlioğlu Grup Reisliğine seçildi. Grup Reisliğine seçilen Atıf Benderlioğlu teşekkür ettikten sonra Grup Reisvekili Himmet ölçmen yeni Grup Reisine ve Demokrat Parti Grubuna muvaffakiyetler temenni ederek Riyaseti Oruç Reisi Atıf Benderlioğlu'na terk etti. Gündemin 4 ncü maddesindeki Meclis Reisi namzet seçimine geçildi. Yapılan tasnif neticesinde İçel Mebusu Refik Koraltan'ın 175 reyle nisabı dolduracak Meclis Reisliği namzetliğine seçildiği anlaşıldı Gündemin 5 nci maddesini teşkil eden B.M.M, Reisvekilleri namzet seçimine geçildi. Yapılan Tasnif Neticesinde Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın 310 , Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun 274 , ve Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu’nun 189 rey alarak nisabı doldurdukları ve Meclis Reisvekili namzedi olarak seçildikleri anlaşıldı. Gündemin 5 ye 6 ncı maddelerinin beraberce yapılması hususundaki takrir kabul edilerek İdare Amirleri ve Divan Katipleri namzet seçimine geçildi. Tasnif neticesinde Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'ın 212 Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu'nun 183 , Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'nun 180 rey alarak nisabı doldurdukları ve Meclis İdare Amiri namzetleri olarak seçimi kazandıkları anlaşıldı. Divan Katipleri namzet seçiminde Bolu Mebusu İhsan Gülez'in 236,Antalya Mebusu Attilâ Konuk'un 228,Kırklareli Mebusu M.ali Ceylân'ın 188,Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in 187 ve Kütahya Mebusu Kemal Özer'in 163 reyle nisabı doldurarak seçildikleri diğer namzetlerim nisabı dolduramadıklarından 2 nci tura geçildi. İkinci turda en fazla rey alan Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu ile Bursa mebusu Hilâl Ülman'ın nisabı dolduramadıkları anlaşıldığından 3 ncü defa seçime geçildi. 3 ncü turda Samsun Mebusu Abdullah Keleşoğlu'nun 81 reyle seçildiği anlaşıldı. Bunu müteakip Meclis İhtisas Encümenlerine seçilecek Grup namzetlerinin tesbiti için eski İdare Heyetine selahiyet verilmesi hususundaki teklif kabul edildi. Vaktin gecikmiş olması hasebile 13 Kasım 1958 Perşembe günü saat 15 te toplanmalı ve gündemin müteakip maddelerine devam etmek üzere celseye son verildi*
Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 13 Kasım 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Yozgad Mebusu Âtıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde toplandı. Yoklama yapıldı .Ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Reis tarafından Niğde Mebusu Ali Gürün ile Urfa Mebusu Ömer Yükselen Halk Partisinin istifa ederek Demokrat Partiye iltihak ettikleri ve celse de hazır bulundukları ifade edildi. Bunu müteakip Urfa Mebusu Ömer Yüksel ile Niğde Mebusu Ali Gürün birer konuşma yaptılar • Her ikisi de hararetli tezahürat ve alkışlarla karşılandılar • Gündemin üçüncü maddesini teşkil eden Grup Reisvekilleri seçimine geçildi. Tasnif neticesinde Bursa Mebusu Mazlum Kayaların 183 rey ve Denizli Mebusu Baha Akşit,in 178 reyle Nisabı doldurarak seçildikleri diğer namzetlerin nisabı dolduramadıkları anlaşıldı. Grup Reisvekilliğine seçilen Denizli Mebusu Baha Akşit kürsüye gelerek Grup Umumi Heyetine şükranlarını ifade etti. Bunu müteakip gündemin dördüncü maddesindeki Grup İdare yeti seçimine geçildi. Birinci turda Çorum Mebusu Kemal Biberoğlu 212 Kastamonu Mebusu Hilmi Dura 202 , İsparta Mebusu Kemal Demiralay 195, Sakarya Mebusu Selâmi Dinçer 177 ve Konya Mebusu Osman Bibioğlu,nun 176 oyla nisabı doldurdukları diğer namzetlerin ise nisabı dolduramadıkları anlaşıldı. İkinci tura gidildi ; bu turda Muş Mebusu Şefik Çağlayan 186 Bursa Mebusu Hüseyin Bayrı 179 ve Giresun Mebusu Hamdi Bozbağ 160 rey alarak Nisabı doldurdukları anlaşıldı. Vaktin gecikmiş olması ve ekseriyetin bulunmadığı müşahede edildiğinden 14 Kasım 1958 cuma günü saat 10 da toplanarak seçimlere devam edilmesi kararlaştırılarak içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation