Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 30 Nisan 1959

Loading...
Thumbnail Image
Date
1959-04-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YİRMİNCİ İNİKAT 30 Nisan 1959 Perşembe Saat : 15 I - Yoklama II - geçen toplantı zabıt hulasası III - Sunuşlar IV - Cevdet San'ın teşriî masuniyeti ile ilgili izahat V - Sualler : 1. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Devlet Demiryolları Umum Müdürünün Futbol Federasyonu 17 isliğinin asıl vazifesini aksatıp aksatmadığı hakkında Maarif ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 2. — Eskişehir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun, Şeker Şirketi ve pancar müstahsili hakkında Sanayi Vekilinden'şifahi suali. 3. — Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüblü'nün, Kocaeli eski İl Başkanının 1957 seçimi esnasındaki konuşması ve hakkındaki takibat hakkında Adliye Vekilinden şifahi suali. 4. — İstanbul Mebusu Selim Erengil ve on arkadaşının, Safarían Köyü ve Istıranca ormanlarından faydalanma mevzuunda Ziraat Vekilinden şifahi suali. 5. — Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının, 1959 yılı içinde il ve köy yolları için ne miktar paranın tevzi edileceği ve içme suları için boru temini mevzuunda Nafıa Vekilinden şifahi suali. 6. — Bolu Mebusu Nezih Tütüncüoğlu'nun, Şişli Çocuk Hastanesinde kurulan Göğüs Şirürjisi Servisi hakkında Sıhhat Vekilinden şifahi suali. 7. — Gazianteb Mebusu Süleyman Kuranel ve dört arkadaşının, Kilis kazasında yeri değiştirilen üç öğretmen hakkında Maarif Vekilinden şifahi suali. 8. — Bitlis Mebusu Nusrettin Barut'un, Bitlis kazalarında kurulacak sağlık merkezleri hakkında Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali. 9. — Konya Mebusu Ali Saim Kaymak'ın, Karabük demir istihsalini artırmak için girişilen tevsiat işleri hakkında Sanayi ve Münakalât vekillerinden şifahi suali. 10. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'ın, iller Bankasında yapılan bâzı ihaleler ve bu müessesede çalışmakta olan bir kısım memurların iktidar büyükleri hakkındaki konuşmalarına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. 11. — Ağrı Mebusu Şeref Saraçoğlu'nun, Ağrı vilâyeti içme sularına dair İmar ve İskân Vekilinden şifahi suali. Teklif : Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci ile Artvin Mebusu Hilmi Çel-tikçioğlu'nun, Saraçoğlu Mahallesinin üniversite sitesi haline getirilmesine dair kanun teklifi. Takrir : Kocaeli Mebusu Ömer Cebeci'nin, Meclis encümenlerinde geçen müzakeratın tesbiti ve encümenlerde arşiv teşkilâtı kurulması hakkında müzakere açılması isteğini havi takriri.
Geçen toplantı zabıt hülâsası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 30 Nisan 1959 Perşembe günü saat 15 te Grup Reisi Yozgad Mebusu Atıf Benderlioğlu'nun Riyasetinde toplandı . Yoklama yapılarak ekseriyetin mevcudiyeti tespit edildi. Celse açıldı. Geçen toplantı zabıt hülâsası okunarak tasvip edildi. Sunuşlara geçildi: Reis ; Komisyon sözcülerine yardımcı arkadaşların listelerinin hazırlandığını , kendileriyle yapılacak görüşmelerden sonra vazifeye davet edileceklerini bildirdi. Cevdet San’ın Teşrii Masuniyeti ile ilgili izahatı ile bu mevzuu. Grup İdare Heyeti adına tetkik eden Reisvekili Bursa Mebusu Mazlum Kayalar’ın raporu dinlendi. Suallere geçildi: Bolu Mebusu Nezih Tütüncüoğlu’nun ; Gündemin altıncı maddesini teşkil eden " Şişli Çocuk Hastanesinde kurulan Göğüs Şirürjisi Servisi hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi suali" ni geri aldığı bildirildi. Gündemin beşinci maddesini teşkil eden " Artvin Mebusu Mecit Bumin ve üç arkadaşının , 1959 yılı içinde İl ve Köy yolları için ne miktar paranın tevzi edileceği ve içme suları için boru temini mevzuunda Nafıa Vekilinden şifahi suali „ üzerinde birkaç mebusun konuşmasından sonra ; Köy yolları ve içme suları için Hükümetçe gerekli ödeneğin verilmesi hususu kararlaştırıldı. 7 Mayıs 1959 Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere inikada son verildi
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation