Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 5 Haziran 1958

Loading...
Thumbnail Image
Date
1958-06-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
D. P. Meclis Grupu Ruznamesi YlRMI SEKİZİNCİ İNİKAT 10 Haziran 1958 Salı saat : 15 II - Geçen toplantı zabıt hulâsası 1. — Son günlerde C. H. P. Genel Başkanı ismet İnönü'nün İstanbul'daki konuşması ve Halk Partisinin tutumu hakkında müzakere. 2. — Bâzı maddelere yapılan zamların esbabı mucibesinin izahı hakkında müzakere. 3. — 1958 ara seçimlerinin yapılıp yapılmaması mevzuunda müzakere. III - Sorular : 1. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, Cezair Millî Kurtuluş hareketi ve Fransız imha politikası ile Türkiye'nin durumu hakkında Hariciye Vekilinden sözlü sorusu. 2. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu'nun Trabzon'un Akçaabat ve Of kazalarında birer Yükleme İskelesi inşaatının mutasavver olup olmadığı mutasavver ise etüd durumları hakkında Nafıa Vekilinden sözlü sorusu. 3. — Trabzon Mebusu Osman Nuri Lermioğlu'nun, senelik tütün istihsali 8 milyon kilo olan Trabzon havalisinde bir sigara fabrikasının kurulmasının düşünülüp düşünülmediği hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden sözlü sorusu. 4. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, halen Türkiye'de kaç vilâyet ve kazanın hekimsiz ve kaç hastanenin operatörsüz olduğu hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden sözlü sorusu. 5. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, sekiz seneden beri yılda ne kadar tüberküloz, plörözi, peritonit Tb. Adenit Tb. ve umumi zaafiyet teşhisi ile erin hava tebdili aldığı ve tedavileri hakkında Millî Müdafaa Vekilinden sözlü sorusu. 6. — Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, Tüberküloz ve yayılmasının önlenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden sözlü sorusu. 7. Kastamonu Mebusu Münif İslâmoğlu'nun, İstanbul Amerikan Hastanesinde Türk teb'ası olmıyan bir operatörün ameliyatlar yaptığı ve ihbar vâki olduğu halde hâlâ işine devam edebilmesi sebebi hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden sözlü sorusu. Takrirler : * ' 1. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun, 25.III. 1958 tarihli ve Dahilî Nizamnamenin bütçe müzakereleriyle ilgili maddelerinin tadili hakkındaki takriri.
Geçen toplantı zabıt hülasası Demokrat Parti Meclis Grupu Umumi Heyeti 5 Haziran 1958 Perşembe günü saat 15 te Grup reisi Bursa Mebusu Halûk Şaman'ın riyasetinde toplandı. I. Yoklama yapıldı. ekseriyetin mevcut olduğu görülerek celse açıldı. II- Geçen toplantı zabıt hülasası okunarak tasvip olundu. III- Gündem dışı söz alan Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün ile Tekirdağ Mebusu Zeki Erataman’an son günlerde C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İstanbuldaki konuşması ve Halk Partisi'nin tutumu ile bazı maddelere yapılan zamların esbabı mucibesinin izahı hakkındaki tekliflerinin gündeme alınmasının kabulünü müteakip birinci madde olarak son günlerde C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün İstanbuldaki konuşması ve Halk Partisi'nin tutumu , ikinci madde olarak ta bazı maddelere yapılan zamlar mevzuunun görüşülmesi kabul edildi* Birinci maddenin müzakeresinde Başvekil Adnan Menderes ile Dahiliye Vekili Namık Gedik'in hadiseleri izahını müteakip muhtelif mebuslar fikirlerini beyan ettiler. 5.5 saat süren konuşmalar sonunda 7 Haziran 1958 Cumartesi günü saat 14 te konuşmalara devam edilmesi hakkındaki takririn kabul edilmesi üzerine vaktin gecikmiş olmasın sebebile içtimaa nihayet verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation