Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 30 Haziran 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-06-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
Geçen Birleşim Tutanak özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 23.6.1953 salı günü saat. 15 de Başkan Hulusi Köymen'in başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunmadığı anlaşıldığından birleşim 30.6.1953 salı günü saat.15 e talik edildi.
27 nci Birleşin D.P,-Meclis Grubu Gündemi 30.6.1953 salı saat.15 de 1- Geçen birleşin tutanak özetinin okunması. 2- Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve 232* arkadaşının 5.5.1953 tarihli,Siyasi Partilerin gayri meşru nal iktisap edememeleri ve bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin zimmetinde kalan meblağların takip ve tahsili hakkındaki kanun tasarısının bir an evvel Grup Umumi Heyetine getirilmesi hakkındaki takrirleri. 3- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli,Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 4- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek olan kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 5- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli,toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 6- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli, C.H.Partisi tarafından kurulan'(Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü sorusu. 7- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 27.4.1953 Jandarma matbaası ve Jandarma Umum Komutanlığı içişleri Bakanından sözlü sorusu. 8- Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu'nun 29,4,1953 tarihli,Vekaletle idare edilen Vekalet Müsteşarlığı ile Emniyet Unum Müdürlüğü ve memleket asayişi hakkında içişleri Bakanından sözlü sorusu. 9- Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun 26.5.1953 tarihli, 19 mayıs stadyumundaki spor gösterilerinde Milletvekillerine tadbik olunan muamelelerin normal olup olmadığına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 10- Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 1.6.1953 tarihli, Fatsa Frengi Mücadele tabibi Niyazi Güngör hakkında Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanından sözlü sorusu.
Geçen birleşim tutanak özeti Demokrat Parti Meclis Grubu Umumi Heyeti 30.6.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Abidin Potuoğlunun Başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. Başkanlık Divanı sunuşu olarak: Amasya Milletvekili Cevdet Topçu'nun vefatı Grup Umumi Heyetine bildirilerek bir dakika tazim duruşu yapıldı. Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın partiden çıkarıldığı hakkındaki Genel Kurul tezkeresi Grup Heyeti Umumiyesinin ittilaına arzolundu. Meclislin salı günü öğleden sonra ve Cumartesi,pazar günleri müstesna olmak şartiyle diğer günlerde sabah saat 10 dan 13 e kadar ve 15 den sonra da her gün içtima etmesi hakkındaki İzmir Milletvekili Pertev Arat'ın takriri okunarak kabul edildi. Gündem harici söz isteyen Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'ın Ruslar tarafından bir ay kadar evvel verildiği,ancak gazeteler ve ajanslar vasıtasiyle öğrenilen nota hakkında bir ekseriyet grubuna karşı alakalılar tarafından elan tenvir edici beyanatta bulunulmaması karşısınca teessür duyduğu ve bunun geç de olsa şayanı arzu olduğu hakkındaki mütalaaları üzerine Riyasetçe keyfiyetten Hükümete malumat verileceği beyan olundu. 1- Gündemin ikinci maddesi olan Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve arkadaşlarının,siyasi partilerin gayri meşru mal iktisap edememeleri ve evvelce bu yolda iktisap edilen malların istirdadı hakkındaki 232 imzalı takririn müzakeresine devam edildi. Muhtelif hatipler söz aldılar.Bu arada verilen müteaddit takrirler okunarak bunlardan Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, Cumhuriyet Halk Partisinin iktisap ettiği gayri meşru mallar hakkında Milletvekillerince teklif olunan kanun tasarısının ait olduğu komisyonlarda bittedkik Meclis Umumi Heyetine takdim edilmek üzere Meclis Başkanlığına sunulmasına dair olan takriri reye konuldu ve kabul edildi. Bunu müteakip bu malların istirdadı şekilleri üzerinde şifahen müteaddit teklifler serdedilmesi üzerine riyasetçe Genel İdare Kurulu ve Grup İdare Heyetinin raporunda tespit olunan şekilde istirdadı tekrar reye konularak kabul edilmekle maddenin müzakeresi tamamlandı. Vaktin gecikmesine mebni 7.Temmuz.1953 salı günü saat.15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation