Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 17 Haziran 1952

Loading...
Thumbnail Image
Date
1952-06-17
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
32'nci Birleşim D.P Meclis Grubu Gündemi 17.6.1952 Salı saat: 15 de 1- Geçen oturum tutanak özetinin okunması. 2- Afyon Milletvekili Kemal Özçoban ve arkadaşlarının Milletvekillerinin Protokoldeki mevkileri, resmi merasimlere davet edilen ve edilmeyenler hakkındaki kıstas ve örenlere davet edilen Milletvekillerine yapılan kötü muameleler hakkında Meclis Başkanlık Divani ile Hükümetten Sözlü soruları, 3- Konya. Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının ... 1953 tarihli, Siyasi Partilerin iktidarda iken her ne suretle ve nam ile para ve mal almalarının ve iktisapta bulunmalarının men'ine dair kanun teklifleri. 4- Manisa Milletvekili Şemi Ergin'in 8.5.1953 tarihli j Manisa memleket hastahanesi bakteriyologu Yümnü Gediz'in nakli ile sonradan yerinde ipkası hakkında bağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 5- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın, 236.1953 tarihli, köylüden inşaat malzemesi için alınan rüsum ve kereste nakil ücretleri hakkında Tarım Bakanından Sözlü sorusu. 6- Van Milletvekili İzzet Akın' in 4.6.1953 tarihli. Van ve Hakkari illerinin kalkınması hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu. 7— Konya Milletvekili Abdurrahman Fahri Ağaoğlu ve arkadaşlarının 6.6.1953 tarihli Kanunun boşanma ve nesep hükümlerinin değiştirilmesi hakkında teklifleri.
17.6.1952 D.P. Meclis Grubu umumi Hey'eti 17.6.1952 salı günü saat: 15 de Başkanvekillerinden Abidin Potuoğlunun Başkanlığında toplandı. Çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1. Geçen oturum tutanak özeti okundu. 2. Gündeme geçmeden evvel İdare Hey'etinin sunuşları olarak D.P. Meclis Grubu Başkanı Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin istifası ile Meclis'in yaz tatili için görüşüleceği riyaset makamından tevhim edildi. Başkan Refik Ş. İnce'nin istifası hakkında müzakere açılarak istifanamedeki iddia ve mütalâalarla, bunun matbuata intikali hakkında bir çok hatipler konuşmuş ve bu arada Başbakan ile Refik Şevket İnce'nin de izahatı dinlenerek istifasının kabulü ile istifanamede ileri sürülen hususatın varit olmadığı ve Refik şevket İnce'nin şahsi mütalaalarından ibaret olup Grup tarafından tasvip edilmediğine ve bu hususun bir tebliğ ile yayınlanmasına karar verilmiştir. 3. Meclis'in yaz tatili hakkında yapılan müzakere sonunda 1. Kasım 1952 tarihinde toplanılmak üzere 20 Haziran 1952 cuma günü .Meclis' in tatil yapması muvafık olacağı kararlaştırılmıştır. Vaktin ilerlemiş olmasından saat: 20:15 de birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation