Demokrat Parti Meclis grubu müzakere zabtı : 14 Nisan 1953

Loading...
Thumbnail Image
Date
1953-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Demokrat Parti Meclis Grubu
Abstract
19 ncu Birleşim D.P. Meclis Grubu Gündemi 14.4.1953 salı saat. 15 de 1- Geçen birleşin tutanak özetinin okunması, 2- Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı'nın 13.11.1952 tarihli,toprak mahsülleri ofisi hakkında Ekonomi Bakanından sözlü sorusu. 3- Kastamonu Milletvekili şükrü Kerimzade,nin 14.11.1952 tarihli, iktisadi durumunuz,ithalat ve ihracatımız hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 4- Manisa Milletvekili Semi Ergin'in 3.12.1952 tarihli,Kore gazilerinden Ramazan Akıncı hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 5- Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Sabis,in 15.9.1952 tarihli ikinci dünya harbinde Trakyada yapılan Çakmak hattına dair Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 6- Ankara Milletvekili Cevdet Soydan'ın tarihinde görü- şülüp gayri muayyen bir zamana tehir edilmiş bulunan ormanların sınırlandırılmasına dair olan 3ll6'nolu kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 7- Tekirdağ Milletvekili, Şevket Mocan'ın 3.12.1952 tarihli .Başbakandan sözlü sorusunun üçüncü maddesi. 8- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan,ın 12.12.1952 tarihli,orman dışı köylerin orman içi köymerden çalı çırpı için iki kat resim vermesinin izahı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 9- Yozgat Milletvekili,Faik Erbaşın 19.12.1952 tarihli, Yozgat ili için köy içme suları ve köy yollarına iki yıldanberi ne kadar harcırah verildiği hakkında,Bayındırlık.Bakanından sözlü sorusu. 10- Yozgat Milletvekili Faik Erbaş'ın 19.12.1952 tarihli,Yozgat ili . iskan ve inşaat işlerini tedkik eden kimselere verilen harcırahlar hakkında Devlet Bakanından sözlü sorusu. 11- Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce'nin 24, 12.1952 tarihli, Büyükdoğu gazetesinin Edebiyat Fakültesi hakkındaki neşriyatına dair Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 12- Denizli Milletvekili Mustafa Gülcügil'in 14.4.1952 tarihli. Milli Savunmaya ait Ordonat ana tamir fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu. 13- Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal Varınca,nın 9.9.1952 tarihli, yeni bir mahalli idareler Bakanlığı teşkili hakkındaki teklifi ve Grup İçişleri İhtisas Komisyonu raporu. 14- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan’ın 16.1.1953 tarihli,C.H.P, iktidarının 1945 de kabul ettiği 4785 sayılı,ormanların devlete intikaline dair olan kanun hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu. 15- Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç,ın,siyasi Partilerin iktidar mevkiinde iken suiistimallerini önleyecek kanun teklifi hakkında Parti veya Grup Başkanından sözlü sorusu. 16- Gümüşane Milletvekili Vasfi Mahir Kocatürk'ün 21.1.1953 tarih- li. okul klâsikleri adı, altında liselerde okutulan (MİCHAEL KO- HLHAS adlı kitap hakkında Milli Eğitin Bakanından sözlü sorusu, 17- Diyarbakır Milletvekili Ferit Alpiskender'in 5.2.1953 tarihli, toprak kanununun tadbikatı hakkındaki Başbakandan sözlü sorusu, 18- Çorun Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun 26.3.1953 tarihli,' 3780 sayılı Milli Korunma kanununun 30 ncu maddesinin halen tadbik şekli hakkında Adalet Bakanından sözlü sorusu. 19- Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican'ın 30.3.1953 tarihli,Adapazarı Ağır Balam tamir fabrikasında yapılan yolsuzluklar hakkında Killi Savunma bakanından sözlü sorusu. 20- Çoruh Milletvekili Zihni Ural'ın 25.3.1953 tarihli, yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirlerle; bina yapımın teşvik kanunu hakkında Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 21- Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un 31.3.1953 tarihli,C.H.Partisi tarafından kurulan (Gençlik Ocağı) hakkında Başbakandan sözlü Sorusu. 22- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın 31.Mart.1953. tarihli, Meclis Çalışmaları hakkında usule mütedair teklifi.
Geçen Birleşim Tutanak Özeti D.P. Meclis Grubu Umumi Heyeti 14.4.1953 salı günü saat. 15 de Başkanvekili Osman Kapani'nin başkanlığında toplandı. Yapılan yoklama neticesinde çoğunluk bulunduğu anlaşıldığından birleşim açıldı. 1- Geçen birleşim tutanak özeti okundu. Erzurum Milletvekili Memiş Yazıcı tutanak özeti üzerinde konuşmak üzere söz aldı. Geçen toplantıda görüşülmesi nihayet bulan Raman petrol tesisleri hakkındaki sorusunun tutanak özetinde yazıldığı gibi neticelenmediğini,alâkalı Bakanın,bu mevzuda yapacağı etraflı tetkikat neticesini Gruba arz edeceği cevabında bulunduğunu,binaenaleyh sorusunu cevaplanmasınla nihayet bulmadığını söyledi. Başkan,geçen tutanak Üzerinde bu hususta tetkikat yapılacağını ve gereğinin yerine getirileceğini bildirdi. 2- Başkanlık Divanı sunuşu olarak Meclis Riyaset Divanında açılmış bulunan başkanvekilliği için aday seçimi yapılacağı bildirildi.Yapılan seçim sonunda 5 namzet arasından Elazığ Milletvekili Şevki Yazman'ın ikinci turda 161 reyle Meclis Başkanvekili adaylığına seçildiği anlaşıldı. 3- Strazburg'da toplanacak Avrupa Konseyi İstişari Meclisine gidecek heyet için D.P. üyeleri aday seçimine geçildi. Gösterilen 14 Aday arasından en fazla rey alanlardan, Ziyat Ebuzziya (Konya) ,Muhlis Ete (Ankara) , Nihat Boşat Belger (İstanbul),Osman Kapani (İzmir),Zeyyat Mandalinci (Muğla) Füruzan Tekil (İstanbul),Adnan Karaosmanoğlu (Manisa)'nın seçildikleri anlaşıldı. 4- Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan söz alarak müzakere usulüne müteallik vermiş olduğu takririn öncelikle konuşulmasını teklif etti.Başkan bu teklifi oya koydu,kabul edildi. Müteaddit hatipler söz aldılar. Bu arada haftanın bir gününün sözlü sorulara tahsis edilmesi hususundaki prensip karan alınması hakkındaki teklifi Umumi Heyetçe red edildi. Vaktin gecikmiş olmasından 21.4.1953 salı günü saat. 15 de toplanılmak üzere birleşime son verildi.
Description
Keywords
Demokrat Parti, Tutanaklar, Nadir Eserler, Demokrat Parti Meclis Grubu
Citation